XKVK002 Research Reporting (Master's Level) (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla saadaan tietoa tutkielman kirjoittamisprosessista sekä tieteellisten tekstien (tutkielman, artikkelin) erilaisista rakennevaihtoehdoista, joita voi soveltaa omaan pro gradu -tutkielmaan. Kurssilla harjoitellaan tieteellisten tekstien analysointia tekstin rakenteiden (tutkielman, luvun, kappaleen ja virkkeen rakenne) sekä tyylin ja oikeakielisyyden näkökulmista. Analysoinnin avulla tiedostetaan tieteellisen tekstin ominaispiirteitä, mikä auttaa kirjoittajaa oman tekstin työstämisessä. Lisäksi opetellaan antamaan palautetta sekä luonnos- että oikolukuvaiheen teksteistä sekä muokkaamaan omaa tekstiä saadun palautteen avulla. Palautetta annetaan ja saadaan opiskelijoiden omista graduteksteistä. Opiskelija saa palautetta sekä kurssin ohjaajalta että vertaiskirjoittajilta.

Suoritustavat

Lähiopetuskurssilla kontaktiopetus, pienryhmätoiminta ja itsenäinen työskentely.

Verkkokurssilla itsenäinen työskentely ja tehtävien tekeminen verkkoympäristössä annetun aikataulun mukaan sekä pienryhmätoiminta.

Arviointiperusteet

Lähiopetuskurssilla hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja pienryhmätoimintaan (yhteiset tapaamiset läsnäolovaatimus 80 %, pienryhmätapaamiset 100 %) sekä oppimistehtävien tekemistä siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Koko kurssin ja oppimistehtävien arviointiperusteet esitellään tarkemmin kurssin alkaessa.

Verkkokurssilla hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista työskentelyä verkkoympäristössä ja pienryhmässä sekä oppimistehtävien tekemistä annetussa aikataulussa siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Koko kurssin ja oppimistehtävien arviointiperusteet löytyvät kurssin verkkoympäristöstä.

Learning outcomes

Osaamistavoitteet
Kurssin käytyään opiskelijan odotetaan tietävän, miten hän voi suunnitella ja hallita kirjoittamisprosessiaan. Hänen odotetaan tietävän tieteellisen tekstin erilaisia rakennemalleja (tutkielma, artikkeli), tekstin sidoksisuutta ja sujuvuutta lisääviä keinoja sekä tunnistavan näitä tieteellisistä teksteistä. Hänen odotetaan osaavan lisätä oman tekstinsä sidoksisuutta ja sujuvuutta sekä viimeistellä tekstinsä kieliasu. Hänen odotetaan osaavan antaa palautetta sekä luonnos- että oikolukuvaiheen teksteistä toiselle kirjoittajalle, ja hänen odotetaan osaavan muokata omaa tekstiään saadun palautteen avulla.

Additional information

XKVK002 Kasvatustieteen tutkimusviestintä -kurssista on tarjolla lähiopetuskurssi ja verkkokurssi.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item