Bachelor's Degree Programme in Primary Teacher Education for students with Previous University Studies

Degree title:
Bachelor of Arts (Education)
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Kokkola University Consortium Chydenius, Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019

Description

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen järjestämässä luokanopettajien aikuiskoulutuksessa suoritetaan kasvatustieteen kandidaatin (180 op) ja maisterin (120 op) tutkinnot. Pääaineena on kasvatustiede, johon sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Luokanopettajan aikuiskoulutuksen kandidaattiohjelma sisältää viestintä-, kieli- ja yleisopintoja, kasvatustieteen perus- ja aineopinnot (64 op), perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op), valinnaisen opintokokonaisuuden (25 op) sekä vapaasti valittavia opintoja.

Tutkintoon sisällytetään opiskelijan aikaisemmin suorittamat kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai varhaiskasvatustieteen perusopinnot (25 op), toisen valinnaisen oppiaineen opintokokonaisuus (25 op) sekä muita opiskelijan aikaisemmin suorittamia opintoja.

Tutkintoon kuuluu kandidaatintutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte. Opettajan pedagogisia opintoja tutkintoon suoritetaan 19 op, josta 10 op on opetusharjoitteluita.

Kandidaatin ja maisterin tutkintoon sisältyvät opinnot toteutuvat vajaan kahden vuoden aikana, josta kokopäiväistä lähiopetusta Kokkolassa on 1,5 vuoden ajan. Koulutuksessa suoritetut kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot antavat kelpoisuuden luokanopettajaksi.

Learning outcomes

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon tavoitteena on tutkintoasetukseen (794/2004) perustuen antaa opiskelijalle
- tutkintoon kuuluvien pää- ja sivuaineiden tai niihin rinnastettavien kokonaisuuksien taikka koulutusohjelmaan kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen
- valmiudet tieteelliseen ajatteluun (erityisesti kasvatustieteelliseen) ja tieteellisiin työskentelytapoihin tai taiteellisen työn edellyttämät tiedolliset ja taidolliset valmiudet
- edellytykset kasvatustieteen maisteritutkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen
- edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä sekä
- riittävä viestintä- ja kielitaito.

Luokanopettajien aikuiskoulutuksen määrittelemät opettajan ydinosaamisalueet ja koulutuksen lähtökohdat on esitelty erillisellä liitteellä: https://www.chydenius.fi/fi/kasvatustieteet/kuvia/liite-opetussuunnitelmaan-2017-2020

Structure

Select all (180 cr)