Bachelor's Degree Programme in Ethnology and Anthropology

Degree title:
Bachelor of Arts
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019

Description

Etnologian ja antropologian oppiaine on laaja-alainen arjen kulttuuriin perehdyttävä kokonaisuus. Etnologia on perinteisesti painottunut Suomen ja lähialueiden ja antropologia kaukaisempien kulttuurien opetukseen ja tutkimukseen. Etnologian ja antropologian oppiaineen piirissä opetetaan ja tutkitaan mm. maahanmuuttoon, kansainvälisiin kehityskysymyksiin, muistitietoon, kulttuuriperintöön sekä uusien teknologioiden käyttöönottoon liittyviä aihepiirejä.

Etnologian ja antropologian ainutlaatuisuus piilee niiden teoreettisissa näkökulmissa ja menetelmissä, joihin kuuluvat haastattelut, osallistuva havainnointi, tekstiaineistojen analyysi, kriittinen ja holistinen lähestymistapa sekä kontekstualisointi. Perusopintojen tavoitteena on tarjota oppihistoriallinen ja teoreettinen yleiskuva sekä etnologiasta että antropologista. Aineopinnot antavat opiskelijalle laadullisten tutkimusmenetelmien menetelmälliset valmiudet, ja opintojen edetessä opiskelija tutustuu ajankohtaisiin tutkimuksellisiin ja teoreettisiin suuntauksiin. Aineopintojen opintojaksoissa keskitytään Jyväskylässä tehtävän etnologis-antropologisen tutkimuksen keskeisiin sisältöihin. Kaikki etnologian ja antropologian opintojaksot kehittävät monipuolisia työelämätaitoja: menetelmäosaamista, tiimityöskentelyn taitoja, vuorovaikutustaitoja, tieteellisen tekstin tuottamisen ja projektinhallinnan
taitoja.

Etnologit ja antropologit työllistyvät muun muassa tutkimuksen pariin, maahanmuuttoon liittyviin tehtäviin, kansainvälisiin ja kotimaisiin järjestöihin, yrityksiin sekä museo- ja arkistoalalle. Etnologiasta valmistuneet työskentelevät esimerkiksi seuraavilla nimekkeillä: tutkija, tohtorikoulutettava, yksilövalmentaja maahanmuuttajille, kouluttaja (maahanmuuttajatyö), ohjaaja (vastaanottokeskus), suunnittelija (kansainväliset asiat), toimittaja, lasten osallisuussihteeri, tuottaja, asiakkuuspäällikkö (kehitysyhteistyön sektori), toiminnanjohtaja, museoamanuenssi, museotoimenjohtaja ja designantropologi.

Tutkinnon, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteissa kuvataan kunkin jakson ja kokonaisuuden tarjoamat työelämässä tarvittavat tiedot ja taidot.

Learning outcomes

HuK-tutkinnon suorittanut
- hallitsee oman alansa keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön
- hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
- arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä oman alansa työtehtävissä sekä tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun
- hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot
- osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja -yhteisöissä
- tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan
- tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen

Structure

Select all (180 cr)