Master's Degree Programme in Ecology and Evolutionary Biology

Degree title:
Master of Science
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Biological and Environmental Science, Faculty of Mathematics and Science
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019

Description

In Ecology and Evolutionary Biology, we focus our research and teaching on ecology and evolutionary genetics and the researchers focused on these different subjects cooperate considerately. The research in the division is active, international and of high-quality. A part of the division has been named Centre of Excellence in Biological Interactions Research by the Finnish Academy and many of the workers in EKO -division work in or collaborate with the CoE.

Research within the Ecology and Evolutionary Biology section is broad-based, with approaches at different levels: from the DNA, through organisms and populations to ecosystems. In particular, strong research areas are sexual and aposematic signal evolution, biodiversity and conservation studies, genetics of adaptation and speciation, evolutionary ecology, and life-history evolution. The researchers continue and base the teaching on a strong tradition of empirical research, using state of the art techniques, to investigate and integrate disparate biological fields. Our work is facilitated by a pleasant working environment, with, for example, a well-equipped DNA laboratory, and the Konnevesi Research Station.

Learning outcomes

Ekologian ja evoluutiobiologian maisteri tuntee syvällisesti ekologian, genetiikan ja evoluutiobiologian peruskäsitteet ja teoriat sekä osaa käyttää niitä yksilö-, populaatio-, yhteisö- ja ekosysteemitasolla. Maisteri osaa soveltaa alansa teorioita tieteellisten kysymysten ratkaisuun ja hahmottaa tieteellisen tiedon perusteella toimivia ratkaisumalleja käytännön kysymyksiin. Maisterilla on käsitys ekologian ja evoluutiobiologian merkityksestä yhteiskunnassa ja siitä, miten ympäristön muutokset ja niistä seuraavat ekologiset ja evolutiiviset prosessit ovat yhteydessä ihmisen ja yhteiskunnan toimintaan. Maisteri on myös omaksunut hyvät tieteelliset käytänteet ja eettiset periaatteet.

Ekologian ja evoluutiobiologian maisteri osaa hankkia tuoreinta tietoa luonnontieteellisistä kysymyksistä, pystyy arvioimaan kriittisesti olemassa olevaa tietoa sekä ymmärtää tieteellisiä tekstejä ja pystyy osallistumaan tieteellisiin keskusteluihin. Maisteri tuntee hyvin tieteellisen aineiston keräämisen, kokeen järjestelyn ja aineistojen analysoinnin menetelmiä ja omaa hyvät valmiudet tehdä ohjatusti tieteellistä tutkimusta. Maisteri noudattaa myös hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja työskentelee eettisten normien mukaisesti. Maisteri osaa toimia vuorovaikutteisesti ja hallitsee hyvin suullisen ja kirjallisen kommunikaation. Maisterilla on lisäksi hyvä Suomen luonnon tuntemus. Hän pystyy toimimaan ekologian, genetiikan ja evoluutiobiologian alan ammatillisissa ja tieteellisissä tehtävissä ja pystyy viestimään osaamistaan muille. Hän osaa jäsentää omaa osaamistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa ja omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkintoon omalla alallaan.

Ekologian ja evoluutiobiologian maisteri osaa suhtautua omaan ja muiden tuottamaan tietoon objektiivisesti ja kriittisesti sekä arvioida tutkimustulosten laatua. Hän suorittaa tehtävänsä vastuullisesti ja noudattaa tunnollisesti työturvallisuusnormeja. Hän arvostaa myös hyvää ammattitaitoa ja haluaa jatkuvasti kehittää ammattitaitoaan. Maisteri on yhteistyöhaluinen ja halukas soveltamaan oppimaansa yhteisössä.

Structure

Select all (85+ cr)