YFIS200 Advanced Qualitative and Quantitative Methods (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kvalitatiivisten menetelmien luennot:
Opintojaksolla perehdytään keskeisiin kvalitatiivisen tutkimuksen aineistotyyppeihin, lähestymistapoihin ja analyysimenetelmiin. Opintojaksolla esitellään erilaisia tutkimusprojekteja tutkimusprosessin havainnollistamiseksi. Tavoitteena on kvalitatiivisen tutkimuksen ymmärtämisen ja lukutaidon syventäminen sekä opiskelijoiden pro gradu -tutkielman metodisen suunnittelun ja toteutuksen tukeminen.
Kvantitatiivisten menetelmien luennot:
Opintojaksolla syvennetään tietämystä kvantitatiivisen tutkimuksen vaiheista sekä selittävän analyysitason tutkimusmenetelmistä. Luentojen jälkeen harjoituksissa perehdytään luennolla esittyihin analyysimenetelmin.

Suoritustavat

Luentosarja kvalitatiivisista ja kvantitatiivisista menetelmistä ja niihin liittyvät harjoitukset/kirjalliset tehtävät. Luentojen yhteydessä suoritetaan kirjallisuus.

Learning outcomes

Opiskelija tunnistaa keskeiset kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset aineistotyypit. Opiskelija hallitsee erilaisia laadullisen ja määrällisen tutkimuksen menetelmiä. Opiskelija osaa valita tutkimusongelman kannalta sopivat tutkimuksen lähestymistavat ja analyysimenetelmät sekä valita ja käyttää analyysimenetelmiä erilaisten tutkimusongelmien ratkaisemiseen. Opiskelija syventää tietämystään tutkimuseettisistä periaatteista ja osaa soveltaa eettistä ajattelua tutkimusprosessin eri vaiheissa. Kurssin käytyään opiskelijalla on valmiudet pro gradu -tutkielman laatimiseen.

Literature

  • Luentojen yhteydessä suoritetaan teos:
  • Jokivuori P. & R. Hietala: Määrällisiä tarinoita. Monimuuttujamenetelmien käyttö ja tulkinta

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item