XYHT1001 Multilingual Interaction (6 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish, Swedish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Ydinsisällöt:
● suullisen englanninkielisen ilmaisun kehittäminen akateemisissa ja ammatillisissa konteksteissa
● prosessimaisesti työstetyt asiantuntija-alustukset ja esitykset kotimaisilla kielillä
● vertaispalautteen hankkiminen, antaminen, vastaanottaminen ja analysoiminen.
● kauppatieteitten alan asiatekstin kirjoittaminen toisella kotimaisella kielellä

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija

● ymmärtää, että monipuolinen viestintä- ja kieliosaaminen on tärkeä osa oman alan asiantuntijuutta
● kykenee hyödyntämään kielirepertuaariaan prosessimaisessa työskentelyssä
● kykenee viestimään englannin kielellä suullisesti akateemisissa ja ammatillisissa konteksteissa vakuuttavasti argumentoiden sekä ilmaisuaan tarkoituksenmukaisesti mukauttaen
● pystyy hyödyntämään palauteosaamistaan monikielisten ja monikulttuuristen ryhmien vuorovaikutuksessa ja ymmärtää palautteen merkityksen viestintä- ja kieliosaamisen kehittämisessä
● osaa toteuttaa asiantuntija-alustuksen tai esityksen kotimaisilla kielillä
● osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman alansa asiatekstiä toisella kotimaisella kielellä
● on saavuttanut ruotsin kielen suullisessa ja kirjallisessa taidossa eurooppalaisen viitekehyksen tason B1 (laki ja asetus 424/2003, 481/2003, 794/2004).

Additional information

Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin omina erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUT999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUT000 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.

Compulsory prerequisites

Study materials

Kirjallisuus/oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item