XYHT1000 Academic Literacies (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Ydinsisällöt:
- oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen
- tieteellisen tekstin tunnuspiirteiden tunnistaminen ja lukustrategioiden hyödyntämisen harjoittelu
- tieteellisen tekstin tuottamisen perustaitojen harjoittelu
- vertaisryhmän jäsenenä toimíminen

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija
● tunnistaa oman viestintä- ja kieliosaamisensa tason sekä tiedostaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan viestijänä eri kielillä
● on motivoitunut kehittämään viestintä- ja kieliosaamistaan eri kielillä
● on omaksunut tieteellisen viestinnän perusvalmiudet, kuten englannin- ja suomenkielisten tekstien kanssa toimiminen, ja pystyy hyödyntämään niitä yliopisto-opinnoissaan
● ymmärtää erilaisia ryhmän vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä ja osaa analysoida omaa toimintaansa vertaisryhmän jäsenenä
● ymmärtää palauteosaamisen merkityksen yliopisto-opinnoissa osana tieteellisen viestinnän prosessia

Study materials

Kirjallisuus/oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item