VIJPER Basic Studies in Communication and Journalism (25+ cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnoissa tarkastellaan viestintätieteiden tutkimusalaa sekä viestinnän, vuorovaikutuksen, journalismin ja sosiaalisen median ilmiöitä ja kehityslinjoja yhteiskunnassa. Opinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää ihmisen viestintäkäyttäytymisen ja vuorovaikutusilmiöiden perusteita sekä journalismin peruslähtökohtia, osaa arvioida vaikuttamaan pyrkivää viestintää, osaa soveltaa kriittistä ajattelutapaa, tunnistaa erilaisten organisoitumisen ja yhteistyömuotojen erityispiirteitä, sekä ymmärtää etiikan merkityksen viestinnän ja journalismin aloilla.  

Learning outcomes

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija

 • tuntee viestintätieteiden erityisluonteen tutkimusalana, ja osaa hahmottaa viestinnän, journalismin ja sosiaalisen median ilmiöitä yhteiskunnassa 
 • ymmärtää ihmisen viestintäkäyttäytymisen perusteet
 • hahmottaa viestinnän, journalismin ja mediamaiseman kehityslinjat 
 • ymmärtää mediamaiseman murrosten vaikutuksia viestinnän ja journalismin asiatuntijatyöhön
 • ymmärtää digitaalisen viestinnän ominaispiirteet ja merkityksen osana työelämää 
 • tunnistaa työelämän viestintä- ja vuorovaikutusilmiöitä sekä viestinnän ja journalismin asiantuntijatyön erityispiirteitä 
 • ymmärtää vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteet 
 • omaksuu kriittisen ajattelutavan ja osaa soveltaa sitä vaikuttamaan pyrkivän viestinnän arviointiin sekä mediasisältöjen ja -julkisuuden analysointiin  
 • tuntee journalismin itsesääntelyn periaatteet ja keskeisen toimittajan työhön vaikuttavan lainsäädännön 
 • ymmärtää viestintä- ja vuorovaikutusetiikan merkityksen   
 • ymmärtää tieteellisen tiedon kriteerit sekä arvostaa tutkimusperustaista tietoa ja sen sovellusmahdollisuuksia viestintätieteissä. 

Structure

Select all (25 cr)