XYHK2001 Multilingual Interaction (OKL) (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Opintojaksokuvaus

Tällä monikielisellä opintojaksolla harjoitellaan akateemisissa ja ammatillisissa viestintätilanteissa toimimista.

Keskeiset opintosisällöt

  • viestiminen omasta tieteenalasta monikielisesti
  • kasvatusalan tekstin työstäminen

Learning outcomes

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tiedostaa, että monipuolinen viestintä- ja kieliosaaminen on osa oman alan asiantuntijuutta
  • kykenee ammatillisessa ja akateemisessa vuorovaikutuksessa käyttämään monikielisiä resursseja tarkoituksenmukaisesti
  • osaa tavoitteellisesti esitellä omaa alaansa ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
  • osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tekstin
  • on kehittänyt strategioita ja työvälineitä kielirepertuaarinsa hyödyntämiseen ja kehittämiseen.

Additional information

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (laki 424/2003, asetukset 481/2003 ja 794/2004). Arvosana tyydyttävät tiedot (tt) vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 ja hyvät tiedot (ht) tasoa B2. 

Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen (794/2004) 6 §:n mukaisen vieraan kielen taidon.

Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.

Compulsory prerequisites

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish

Teaching