XYHK1003 Academic Literacies (Psychology) (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla perehdytään akateemisiin tekstitaitoihin ja kehitetään akateemisia opiskelutaitoja. Näitä taitoja harjoitellaan koko opintojakson ajan vaihe vaiheelta.

Keskeiset sisällöt

Opintojakson ydinsisältöjä ovat

  • tieteellisen tekstin prosessimaisen tuottamisen ja rakentavan palautevuorovaikutuksen harjoittelu
  • erilaisten lukustrategioiden ja kriittisen lukutaidon harjoittelu
  • ryhmän vuorovaikutus ja viestintä, esiintymisen harjoittelu ja viestintävarmuuden kehittäminen
  • oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämiskohteiden kartoittaminen.

Learning outcomes

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • hallitsee akateemisen viestinnän perusvalmiuksia
  • tuntee tieteellisten tekstien ominaispiirteitä ja on harjoitellut tieteellisen tekstin prosessimaista tuottamista
  • osaa löytää lukemistaan erikielisistä teksteistä olennaisen tiedon ja arvioida niitä kriittisesti
  • tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa monikielisenä viestijänä ja eri kielten oppijana.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English

Teaching