VAAM1320 Music Education (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Musiikkikasvatuksen merkitys, suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, musiikin lukutaidon alkeet, lapsen musiikillinen kehitys, säestyssoittaminen, äänenkäytön perusteet, varhaiskasvatuksen opettaja musiikkikasvattajana

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 


  • tuntee musiikkikasvatuksen tavoitteet, sisällöt ja menetelmät ja osaa soveltaa niitä varhaiskasvatuksessa

  • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja hyvinvointia tukevaa musiikkikasvatusta monipuolisissa oppimisympäristöissä

  • osaa havainnoida ja tulkita lapsen spontaanin laulamisen kehitysvaiheita

  • osaa säestyssoiton alkeita (kantele/ukulele)

  • osaa musiikin lukutaidon alkeita

  • on tutustunut opettajan ekologiseen äänenkäyttöön ja osaa soveltaa työssään ekologisen äänenkäytön perusperiaatteita 

Additional information

Opintojakson suorittamisen tapa/tavat kuvataan tarkemmin Sisussa kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.

Study materials

Lindeberg-Piiroinen, A. & Ruokonen,I. 2017. Musiikki varhaiskasvatuksessa-käsikirja. Classicus.

Ruokonen, I. 2016. Esi- ja alkuopetuksen musiikin didaktiikka. Finn Lectura. 

Muuta oppimateriaalia, joka tarkennetaan opintojakson totetuksen yhteydessä.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching