SVKA1011 Finnish Sign Language grammar from corpus perspective (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Sign language
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Opintojaksolla laajennetaan tietoa viittomakielten ja erityisesti suomalaisen viittomakielen kieliopista perehtymällä lähemmin viittomiston rakenteeseen sekä erityyppisiin viittomiin ja niihin liittyviin ilmiöihin sekä lauseisiin ja niiden rakenteeseen. Tarkastelu sidotaan laadullisesti ja määrällisesti tarkasteltavaan korpusaineistoon ja tarkastelussa painotetaan muodon ja merkityksen variaatiota ja tilannesidonnaisuutta.

Arviointiperusteet
Luento-opetuksessa aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä dokumentoitu työ. Itsenäisessä suoritustavassa harjoitustehtävät ja dokumentoitu työ.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää viittomakielten kieliopin korpuspohjaisen tutkimuksen lähtökohdat ja tavoitteet sekä eettiset erityispiirteet
  • osaa käyttää suomalaisen viittomakielen korpusta viittomiston ja erilaisten kielioppiseikkojen tarkasteluun ja analyysiin
  • osaa vertailla ja arvioida viittomakielten ja erityisesti suomalaisen viittomakielen viittomistosta sekä kieliopillisista yksiköistä ja ilmiöistä esitettyjä näkemyksiä
  • ymmärtää suomalaisen viittomakielen viittomien ja lauseiden sekä niihin liittyvien ilmiöiden ja muiden rakenteiden variaatiota ja tilannesidonnaisuutta
  • ymmärtää laadullisten ja määrällisten lähestymistapojen hyödyt ja rajoitteet viittomakielten korpustutkimuksen näkökulmasta
  • osaa suhteuttaa viittomakielten kieliopin tutkimusta ja kieliopillisten yksiköiden rakennetta puhuttujen kielten vastaaviin
  • Ymmärtää viittomakielen kielioppia koskevan tiedon merkityksen erilaisissa kieliasiantuntijuutta vaativissa tehtävissä.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Luento-opetuksessa aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä dokumentoitu työ.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Itsenäisessä suoritustavassa harjoitustehtävät ja dokumentoitu työ.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
<p>Luento-opetuksessa aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä dokumentoitu työ.</p>
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
<p>Itsenäisessä suoritustavassa harjoitustehtävät ja dokumentoitu työ.<br></p>
Language:
Finnish

Teaching