PEOP0100 Diverse families (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Faculty of Education and Psychology, Open University
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Tweet text

Tarkastelet perhettä eri suunnista. Tutustut perhetutkimuksen käsitteisiin ja suuntauksiin. Miltä koettu tai fiktiivinen perhe näyttää niiden valossa?

Description

Opintojaksolla tutustutaan perhetutkimuksen lähestymistapoihin ja käsitteisiin. Lisäksi tarkastellaan nykyistä ja tulevaa perhettä sekä erilaisia perhemuotoja tuoreen tutkimustiedon valossa. 

Learning outcomes

Ymmärrät perheen monimuotoisuuden ja tunnet perheen erilaiset määrittelyt. Hahmotat monitieteisen perhetutkimuksen lähestymistapoja, erotat arkitiedon tutkimustiedosta ja pystyt tarkastelemaan kokemuksiasi perheestä tieteellisen tiedon valossa. Opit tieteellisten tekstien lukutaitoa sekä tieteellistä kirjoittamista.

Study materials

· Jallinoja, R., Hurme, H. & Jokinen, K. (toim). (2014). Perhetutkimuksen suuntauksia. Gaudeamus. Soveltuvin osin. (myös e-kirjana)

· Pirskanen, H., Eerola, P. & Jokinen, K. (2020). Nuorten aikuisten käsityksiä tulevaisuuden perheistä. Teoksessa T. Valkendorff & E. Sihvonen (toim.), Nuorten perheet ja läheissuhteet (s. 127–142). Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Nuorten elinolot -vuosikirja, 2020. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020110489259

· Lisäksi muu opintojakson Moodle-alueella ilmoitettu lähdemateriaali

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävässä on hyödynnettävä vaadittavia lähteitä ja sovellettava niitä tehtävänannon mukaisesti.
Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching