OLUM1060 Teaching multiliteracies in the digital age – Internet literacies and digital writing (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Tweet text

Opintojaksolla perehdytään monimuotoisten tulkinnan ja tuottamisen taitojen ohjaamiseen digitaalisessa kontekstissa.

Description

- medialukutaidot ja nettilukutaidot (tekniset perustaidot, tiedonhaun, digitaalisen sisällöntuotannon, jakamisen ja yhteistyön taidot sekä turvataidot)

- tieto- ja viestintäteknologia monilukutaidon ohjaamisessa

- ohjelmointi osana monilukutaidon ohjaamista 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- on muodostanut käsityksen medialukutaidoista ja nettilukutaidoista osana monilukutaitoa ja ymmärtää, millaisia tulkinnan ja tuottamisen taitoja verkossa tarvitaan

- osaa ohjata ja tukea monimuotoisten ja multimodaalisten tekstien tulkinnan ja tuottamisen taitoja sekä eriyttää näiden taitojen opetusta

- ymmärtää ohjelmoinnillisen ajattelun perusteet ja on saanut valmiuksia hyödyntää ohjelmointia monilukutaidon kehittämisessä 

Description of prerequisites

Ennen tätä opintojaksoa suositellaan opiskeltaviksi opintojaksot ”Kohti parempia luku- ja kirjoitustaitoja – Perusta ja oppimisen jatkumot” (5 op) sekä ” Kuinka innostan ja tuen – Luku- ja kirjoitustaitojen opetus eri ikävaiheissa” (5 op).

Study materials

Alla lueteltu kirjallisuus soveltuvin osin ja lisäksi opintojaksolla sovittu oppimateriaali.

  • Häkkinen, P., Kiili, C., Hautala, J., Pöysä-Tarhonen, J., Kanniainen, L. & Leppänen, P.H.T. (2019). Lukemisen ja oppimisen vaikeudet digitaalisissa ympäristöissä. Teoksessa T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M-K. Lerkkanen & T. Siiskonen (toim.), Oppimisen vaikeudet (s. 206–221). Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.
  • Kiili, C. & Laurinen, L. (toim.) (2018). Monilukutaidon mestariksi – Opettaja nettilukemisen ohjaajana. Arviointi-, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja. Kummi 18. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.
  • Kosola, S. Moisala, M. & Ruokoniemi, P. (toim.) (2019). Lapset, nuoret ja älylaitteet - Taiten tasapainoon. Duodecim. 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävä
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching