MUSA1073 Professional Expertise in the fields of music, art and culture (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Opintojaksolla perehdytään asiantuntijuuden käsitteeseen ja sen merkitykseen kulttuurialoilla. Keskiössä on tutustuminen oman alan työtehtäviin ja toimijoihin esimerkiksi laitoksen alumnitarinoiden ja -haastattelujen kautta. Oman osaamisen tunnistamisen ja kuvaamisen harjoittelu niin suullisesti kuin kirjallisestikin portfolio- ja seminaarityöskentelyn muodossa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvata oman alansa akateemisen asiantuntijuuden rakentumista

  • hahmottaa oman alan urapolku- ja työllistymisvaihtoehtoja ja asettaa tavoitteita oman asiantuntijuutensa kehittämiselle

  • suunnitella opintojaan monikulttuurisen ja –kielisen työelämän näkökulmasta

  • kuvata ja arvioida osaamistaan ja sen kehittymistä portfolion avulla

  • laatia työhakemuksen ja CV:n

  • hahmottaa kandidaatintutkinnon tuottaman osaamisen merkityksen työelämän vaatimusten näkökulmasta 

Additional information

Ajoitus: 3. opintovuosi

Completion methods

Method 1

Description:
Osallistuminen opetukseen.
Evaluation criteria:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching