LTKP1001 Human Physiology at Rest and During Exercise (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Tweet text

Perehdytään terveen elimistön fysiologiaan ja kuormitusfysiologian perusteisiin liikunnan kannalta keskeisiin elinjärjestelmiin ja -toimintoihin painottuen.

Description

 • Hengitys- ja verenkiertoelimistön rakenne ja toiminta levossa ja kuormituksessa

 • Energiantuotto levossa ja kuormituksessa

 • Autonominen hermosto, sykevälivaihtelu

 • Elintoimintojen humoraalinen säätely

 • Elimistön fyysinen kuormittaminen, kuormituksen kokeminen

 • Kestävyys- ja voimaharjoittelun ja sen suunnittelun perusperiaatteet

 • Kehonkoostumus

 • Elimistön nestetasapaino ja lämmönsäätely

 • Elimistön puolustusjärjestelmä

 • Ruoansulatuselimistö, virtsanerityselimistö, happo-emästasapaino 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee fysiologian ja kuormitusfysiologian peruskäsitteet

 • osaa määritellä terveen elimistön elinten ja elinjärjestelmien rakenteet ja toimintaperiaatteet levossa ja kuormituksessa

 • selittää hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan periaatteet ja niiden yhteyden suorituskykyyn ja harjoitteluun

 • tietää näiden toimintojen säätelymekanismit ja niiden keskinäiset suhteet painottuen erityisesti liikunnan kannalta keskeisiin elinjärjestelmiin   

Additional information

Kevään kurssi

Study materials

 • Juhani Leppäluoto, Hannu Rintamäki, Olli Vakkuri, Heidi Vierimaa, Timo Lauri 2019. Anatomia ja fysiologia – Rakenteesta toimintaan. 9., uudistettu painos. Sanoma Pro, Helsinki (s. 10–12, 17–18, 20–38, 46–55, 108–299, 346–355, n. 250 s) ISBN: 978-952-63-5311-1

 • McArdle, W. D., Katch, F. I. & Katch V.L (2007, 2009 tai 2015) Exercise Physiology, Energy, Nutrition and Human Performance. Baltimore, ML, USA: Lippincott Williams & Wilkins (s. 117-175, 227-247, 269-353, 462-490 ja 506-524, n. 200 s). 

Completion methods

Method 1

Description:
Luennot 30 t. Harjoitukset 15 t. Itseopiskelu 55 t.
Evaluation criteria:
Luentoihin ja harjoituksiin perustuva lopputentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching