LPEA004 Intermediate Sport Didactics 2 (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Description

Perustaitojen oppimiseen ja opettamiseen liittyvät liikekehittelyt erilaisissa liikuntaympäristöissä.

Pedagogisesti tarkoituksenmukaisten ja turvallisten liikuntatuntien suunnittelu erilaisten oppilaiden tarpeiden mukaisesti.

Oppilaiden yleisimpien tuen tarpeiden tunnistaminen liikuntatunnilla.

Koulun liikunnanopetukseen tutustuminen.

Opettaminen erilaisissa liikuntaympäristöissä.

Opetuksen eriyttäminen ja haastavien opetustilanteiden ratkaisu.


Suoritustavat:

Luentoja ja ohjattuja harjoituksia yhteensä 74 tuntia:
Palloilu 22 tuntia

Kuntoliikunta 20 tuntia
Rytmi- ja ilmaisuliikunta 16 tuntia
Talviliikunta 10 tuntia

Väli- ja yhteenvetoseminaarit 6 h


Arviointiperusteet:

Oppimispäiväkirja ja harjoitukset hyväksytty / hylätty. Oppimispäiväkirjan arvioinnissa painotetaan eri liikuntamuotojen didaktista hallintaa erilaiset oppijat sekä turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa suunnitella ja toteuttaa didaktisesti mielekkäitä oppimiskokonaisuuksia oppilaiden moninaisuus ja opetustilanteen turvallisuustekijät huomioiden ja eri opetusmentelmiä hyödyntäen.

 • osaa käyttää monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä.

 • osaa monipuolisesti erilaisia liikuntataitoja.

 • osaa edistää hyvinvointia, fyysistä aktiivisuutta ja toimintakyvyn osa-alueita erilaiset oppijat huomioiden.

 • osaa didaktisilla ratkaisuilla edistää tehtäväsuuntautuneen motivaatioilmaston muodostumista.

 • osaa tukea omalla toiminnallaan ryhmän hyvinvointia ja oppimista.

 • osaa eriyttää toimintaa ja edistää vuorovaikutusta ryhmän ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

 • osaa soveltaa ihmisen anatomisia, fysiologisia ja biomekaanisia tekijöitä liikunnan opettamisessa terveyttä ja toimintakykyä edistävällä tavalla.

 • osaa hyödyntää opetusteknologiaa tarkoituksenmukaisella tavalla.

 • osaa hyödyntää arviointia osana oppimisprosessia ja tietää arvioinnin tehtävät.

 • osaa arvioida omaa ja toisten oppimista ja osaamista asetettujen tavoitteiden suunnassa eri arviointimenetelmiä hyödyntäen.
 • osaa muokata fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista oppimisympäristöä ja arvioida sen toimivuutta.

Additional information

Ajoitus: 3. vuosi syyslukukausi

Description of prerequisites

LPEA003 Liikuntadidaktiikan jatkokurssi 1

Study materials

Luentojen ja harjoitusten sisällöt, lajikohtainen oheislukemisto sekä verkko-oppimisympäristön materiaalit.

Jaakkola, T. 2016. Juokse, hyppää, heitä, ota kiinni. Perusliikuntataitojen opettaminen lapsille ja nuorille. Jyväskylä: PS-Kustannus. (267 s.)

Jaakkola, T. 2013. Krokotiilijuoksu ja 234 muuta toimintaideaa motoristen taitojen kehittämiseksi. Jyväskylä: PS-Kustannus. (149 s.)

Mosston, M. & Ashworth, S. 2008. Teaching physical education. First online edition. (348 s.) (http://spectrumofteachingstyles.org/pdfs/ebook/Teaching_Physical_Edu_1st_Online.pdf)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (0.5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (0.5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (0.75 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (0.75 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (1.5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching