KTKP3009 Knowing and Expertise (AIKO) (3–5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education, University of Jyväskylä Teacher Training School
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Tweet text

Aineenopettajaopiskelijan ohjattu harjoittelu Normaalikoululla

Description

 • A. Oppiainerajat ylittävä työskentely (2 op)

  Opiskelija havainnoi tietyn luokkayhteisön toimintaa ja tutustuu oppimiseen ja ryhmän toimintaan liittyviin ilmiöihin eri oppiaineiden oppimistilanteissa. Ilmiöitä havainnoidaan ja analysoidaan ohjatusti eri aineiden opiskelijoista koostuvissa ryhmissä.

  Opiskelija perehtyy opettajan työhön, kouluyhteisön toimintaan, kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön ja oppii ymmärtämään oppilaantuntemuksen merkityksen ryhmän ja oppimisen ohjaamisessa.

  B. Oppiaineen pedagogiikkaa käytännössä (3 op)

  Opiskelija havainnoi opetusryhmän toimintaa oman oppiaineen oppitunneilla. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa opetussuunnitelman mukaisia oppimistilanteita. Opiskelija arvioi toimintaansa ja oppimistilanteiden toimivuutta havaintoihinsa, kokemuksiinsa ja tutkimustietoon nojautuen.


 • Opettajan ydinosaamisalueet: ensisijaisesti pedagoginen osaaminen, vuorovaikutusosaaminen ja moninaisuuteen liittyvä osaaminen sekä yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • eritellä havaintojaan luokkayhteisöstä, vuorovaikutuksesta, oppimisympäristöistä, oppilaiden moninaisuudesta ja oppilaiden oppimiseen vaikuttavista tekijöistä  

 • tunnistaa koulutusaste- ja oppiainerajat ylittäen opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin keskinäisen yhteyden ja osaa ohjata oppimistilanteita

 • reflektoida opetus- ja kasvatusalan asiantuntijuuttaan havaintoihinsa, kokemuksiinsa ja tutkimustietoon nojautuen.

Additional information

Osio A: Kontaktiopetusta 18 h, josta opintopiirityöskentelyä 9 h ja opetuksen observointia 6 opetuskertaa. 

Osio B: Aineryhmäkohtaista opintopiirityöskentelyä vähintään 15 h, oppituntien ohjattua observointia 6 opetuskertaa ja opiskelijan omaa opetusta vähintään 4 opetuskertaa, joista ainakin yksi on itsenäisesti pidettävä opetuskerta.   

Description of prerequisites

KTKP020, KTKP040, KTKP050

Study materials

Aine- ja ryhmäkohtainen oppimateriaali

Completion methods

Method 1

Description:
Osallistuminen opetukseen: opintojakson suorittamisen tapa/tavat kuvataan tarkemmin Sisussa kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.
Evaluation criteria:
Osallistuminen yhteisiin tapaamisiin sekä oman opetusharjoittelun ja oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Liikunnan opiskelijoiden suoritustapa, osallistuminen kuvauksen osioon B. Oppiaineen pedagogiikkaa käytännössä (3 op)
Evaluation criteria:
Osallistuminen sovittuihin tapaamisiin sekä oman opetusharjoittelun ja oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching