KTKP011 Learning and Guidance, Part 1 (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Faculty of Education and Psychology, Open University
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Tweet text

Oppiminen ja ohjaus, osa 1 tarjoaa sinulle mielenkiintoisia näkökulmia oppimiseen ja oppimisprosessien ohjaamiseen eri toiminta- ja oppimisympäristöissä.

Description

· lapsen kokonaisvaltainen kasvu ja kehitys kehityspsykologian valossa

· oppiminen eri oppimiskäsitysten ja oppimisteorioiden valossa (esim. motivaation ja vuorovaikutuksen merkitys oppimisessa)

· erilaiset oppimiskäsitykset opetuksen käytännöissä ja inklusiivisten oppimisympäristöjen rakentamisessa

· arviointikulttuurin rakentaminen ja erilaiset arviointitavat 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

· tuntee ihmisen kasvun ja kehityksen perusteet

· tuntee keskeiset oppimisen teoriat ja oppimiskäsitykset ja osaa hyödyntää niitä käytännön tilanteissa

· osaa tarkastella oppimisympäristöjä ja oppimisprosesseja oppijan näkökulmasta ja tuntee inklusiivisen pedagogiikan perusperiaatteet

· tuntee oppimisen arvioinnin erilaisia periaatteita ja ymmärtää arvioinnin merkityksen oppimisen ohjaamisessa

· ymmärtää ohjauksen laaja-alaisuuden oppijan oppimisen, identiteetin ja toimijuuden tukemisena.  

Study materials

1. Koivula, M., Siippainen, A. & Eerola-Pennanen, P. (toim.). (2022). Valloittava varhaiskasvatus - Oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia. Vastapaino.

2. Lonka, K. (2015 tai uudemmat). Oivaltava oppiminen. Otava.

3. Pulkkinen, L., Ahonen, T. & Ruoppila, I. (toim.). (2023). Ihmisen psykologinen kehitys. (10. uudistettu painos). PS-kustannus.

Lisäksi muuta kirjallisuutta ja materiaalia opetusohjelmassa tarkennettavalla tavalla.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävä 100 %
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching