KIKA4020 Candidate Seminar and Candidate Thesis (10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Tweet text

Harjoittele monipuolisia tutkimustaitoja kriittisestä ajattelusta tutkijan eettisiin periaatteisiin. Voit halutessasi syventyä omaan kirjoittamiseesi.

Description

Kandidaatintutkielman laatiminen seminaarityöskentelyn tukemana. Kirjoittamisen oppiaineen tutkielman menetelmäksi valitaan joko kuvaileva kirjallisuuskatsaus tai autoetnografia.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· aikatauluttaa kirjoitus- ja tutkimusprosessin eri vaiheet

· valita ja rajata tutkimusaiheen ja laatia tutkimussuunnitelman

· tehdä tiedonhakuja sekä arvioida kriittisesti lähdeaineistoa

· noudattaa tutkimusetiikan periaatteita

· kirjoittaa tutkielman johdonmukaisesti ja argumentoiden sekä tieteellisen viestinnän

konventioita noudattaen

· arvioida tutkielmansa luotettavuutta ja merkitystä

· esitellä omaa tutkimustaan ja arvioida rakentavasti ja kriittisesti muiden tutkimuksia ja esitelmiä. 

Description of prerequisites

Vähintään 20 op aineopintoja valmiina, jossa mukana KIKA4001 Luova elämäkerrallinen kirjoittaminen, KIKV1009 Kirjoittaminen luovana prosessina, KIKA4024 Katsaus kirjoittamisen tutkimukseen sekä joko TAIA401 Tutkimusvalmiudet tai YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät. 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (10 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching