SPTMODKOK Gender Studies module (25–60 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Sukupuolentutkimuksen ydinopinnot (25 op) perehdyttävät sukupuolentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin, feministisen ajattelun historiaan ja nykysuuntauksiin sekä sukupuolentutkimuksen esiin nostamiin metodologisiin ja tieteenfilosofisiin kysymyksenasetteluihin. Laajennettujen opintojen (5-25 op) avulla opiskelija voi syventyä sukupuolentutkimuksen eri osa-alueisiin.

Learning outcomes

Sukupuolentutkimuksen opintoja suoritettuaan opiskelija osaa kuvata sukupuolentutkimuksen ajatteluperinteitä ja merkitystä eri tieteenaloilla. Opiskelija kykenee arvioimaan eri perinteiden ja suuntausten välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Opiskelija hallitsee sukupuolentutkimuksen keskeiset käsitteet ja niiden historian sekä osaa soveltaa niitä omalle tieteenalalleen mielekkäällä tavalla.

Structure

Select 25–60 cr