OMUPER Basic Studies in Music Education (Dpt of Teacher Education) (30 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes
Application instructions:

OKL:n tarjoamat valinnaiset opintokokonaisuudet päätetään lukuvuosittain.  Musiikin perusopinnot luokanopettajaopiskelijoille on suunnattu JY:n OKL:n luokanopettajaopiskelijoille, ja opintoihin haetaan OKL:n valinnaisten opintojen haussa. Ryhmän perustamisen edellytys on, että ryhmään tulee riittävästi luokanopettajaopiskelijoita. 

Lisätietoa

https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/okl/opiskelu/sivuaineet


Description

Musiikkikasvatuksen perusopinnot perehdyttävät opiskelijan musiikkikasvatuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin, sekä antavat opiskelijalle perusvalmiudet musiikkikasvatukselle keskeisissä pedagogisissa, tiedollisissa, ja taidollisissa osa-alueissa.

Learning outcomes

Musiikkikasvatuksen perusopinnot suoritettuaan opiskelija
  • osaa soveltaa eri kursseilla käsiteltyjä musiikin ilmiöitä pedagogisista lähtökohdista
  • osaa hyödyntää opetustyössä monipuolisesti eri instrumentteja ja omaa ääntään sekä hallitsee musiikin hahmottamiseen tarvittavat taidot ja käsitteet
  • tunnistaa oman musiikkiopettajuutensa vahvuudet ja kehittämishaasteet ja osaa perustella toimintaansa musiikinopettajana
  • tuntee musiikkikasvatuksen eri suuntauksia ja työtapoja, osaa organisoida monipuolisesti oppimistilanteita ja laatia erilaisille ryhmille sopivaa oppimateriaalia
  • osaa arvioida musiikkikulttuureista vaikuttavien musiikillisten ja kontekstuaalisten tekijöiden suhdetta
  • osaa soveltaa musiikkikasvatusteknologiaa pedagogisena työvälineenä
  • osaa ohjata ja johtaa kuoroa ja kouluorkesteria

Additional information

Opintokokonaisuuden toteutuksesta päätetään lukuvuosittain laitoksen resurssien ja opintoihin hakevien hakukelpoisten luokanopettajaopiskelijoiden lukumäärän perusteella.

Structure

Select all (30 cr)