NUOPER Basic Studies in Youth Research (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Tweet text

Nuorisotutkimuksen perusopinnoissa perehdyt nuoruuteen ja tarkastelet nuorten suhteita kouluun ja mediaan. Tutustu nuoruuteen ja nuorten tapaan olla ja elää!

Description

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston järjestämät nuorisotutkimuksen perusopinnot ovat Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan kasvatustieteiden laitoksen opintovaatimusten mukaiset ja laajuudeltaan 25 opintopistettä. Opintovaatimukset ovat voimassa 31.7.2023 saakka.

Opintokokonaisuuden tentaattorina toimii Jyväskylän yliopiston lehtori, KT Matti Rautiainen kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opettajankoulutuslaitokselta.

Nuorisotutkimuksen perusopinnot (JYU, 25 op) koostuvat seuraavasta viidestä opintojaksosta, jotka voi suorittaa vaihtoehtoisilla tavoilla opiskelijan valitsemassaan järjestyksessä:

NUOP010 Näkökulmia nuoruuteen ja nuorisotutkimukseen (5 op)

NUOP1002 Nuoret, media ja vapaa-aika (5 op)

NUOP030 Nuoret ja koulu (5 op)

NUOP1004 Nuoruuden haasteet nyky-yhteiskunnassa (5 op)

NUOP050 Nuorisotutkimuksen menetelmiä (5 op)

Learning outcomes

Nuorisotutkimuksen perusopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija nuorisotutkimuksen historiaan, nykypäivään ja tulevaisuuteen sekä käsitteisiin ja teorioihin sekä nuoruuteen ilmiönä ja tutkimuskohteena.

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:

- määritellä nuorisotutkimuksen tutkimuskohteet, sen erityispiirteet ja lähestymistavat,
- jäsentää ja eritellä nuoruutta ilmiönä ja siinä tapahtuvia muutoksia perheen, median, koulun, vapaa-ajan ja nyky-yhteiskunnan tuomien haasteiden ja jännitteiden valossa sekä
- tunnistaa ja vertailla nuorisotutkimuksia sekä niissä käytettyjä tutkimusmenetelmiä.

Structure

Select all (25 cr)