MATTIEKOK Studies in Mathematics and Statistics for Students of Mathematical Information Technology (25+ cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Moduuli koostuu tietotekniikan opiskelijoille soveltuvista matematiikan ja tilastotieteen opintojaksoista. Matematiikan opinjaksoilla käsitellään mm. päättelemistä ja logiikkaa, lukuteoriaa, diskreettiä matematiikkaa ja todennäköisyyslaskentaa. Tilastotieteen opintojakso(i)lla tutustutaan tilastotieteen peruskäsitteistöön. Moduulin vähimmäislaajuus on 25 op.

Learning outcomes

Moduulin suoritettuaan opiskelija tuntee tietotekniikassa hyödyllisten matematiikan osa-alueiden (logiikka, lukuteoria, todennäköisyyslaskenta, diskreetti matematiikka) ja tilastotieteen peruskäsitteistön ja omaa valmiudet niihin liittyvien tulosten soveltamiseen. Hän ymmärtää matemaattisen teorian yleisen rakenteen ja perustelujen roolin matematiikassa. Opiskelija on vahvistanut menetelmä- ja ongelmanratkaisutaitojaan, ja laajentanut matematiikan osa-alueiden tuntemustaan.

Description of prerequisites

Esitiedoiksi moduulin opintojaksoille riittää lukion pitkän matematiikan oppimäärän hyvä hallinta. Tarvittaessa esitietoja voi täydentää opintojaksoilla

  • MATY010 Matematiikan propedeuttinen kurssi (5 op) (lyhyen matematiikan opiskelleille)
  • MATY1005 Yliopistomatematiikkaan valmistava kurssi (1-2 op) (verkkokurssi)
  • MATP100 Johdatus matematiikkaan (3 op)

jotka voi myös sisällyttää moduuliin valinnaisiksi opintojaksoiksi.

Structure

Select all (14+ cr)