KEMAINEOP Intermediate Studies in Chemistry as Optional Studies, Subject Teacher Education (35+ cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Chemistry
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Kemian aineopintoihin valinnaisina opintoina aineenopettajaopiskelijoille kuuluu luentoja, harjoitustöitä ja laboratorioharjoitustöitä sekä itsenäistä työskentelyä. Aineopinnoissa laajennetaan kemian perusteiden tietämystä kaikilla kemian aloilla. Luennoilla ja harjoituksissa perehdytään esimerkiksi kemiallista sitoutumista kuvaavien teorioiden perusteisiin, orgaanisen kemian reaktiomekanismien kirjoittamisen periaatteisiin ja reaktiomekanistiseen ajatteluun, molekyylisymmetrian perusteisiin, happo-emäs -tasapainojen kuvaamiseen, termodynamiikan pääsääntöihin, optisen spektroskopian perusteisiin sekä kemian tietorakenteiden soveltamiseen pedagogisissa konteksteissa.

Laboratoriotöissä opetellaan turvallinen ja oikeaoppinen työskentely laboratoriossa, opitaan kokeellisia työmenetelmiä, tiedonhankintaa, yhteistyötaitoja ja tulosten raportointia.

Kemian aineopinnot valinnaisina opintoina aineenopettajaopiskelijoille antavat valmiudet jatkaa kemian syventäviin opintoihin valinnaisina opintoina aineenopettajaopiskelijoille.

Learning outcomes

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija kykenee arvioimaan modernia kemian kirjallisuutta.
Opiskelija osaa analysoida ja soveltaa perinteisten kemian alojen tuottamaa informaatiota. Hänen työelämävalmiutensa on kehittynyt menetelmäosaamisen ja raportointiosaamisen myötä. Lisäksi hänen itsenäinen ongelmanratkaisutaitonsa, pienimuotoinen tiedonhankinta ja työskentelyaikataulujen suunnittelu ja ammatillinen kielitaito on kehittynyt. Hän tuntee kemian opetukseen liittyviä tietolähteitä ja kykenee soveltamaan niitä oman työnsä kehittämisessä.

Description of prerequisites

Kemian perusopinnot

Additional information

Jos olet perusopintoihin jo tehnyt kurssin KEMA200 Johdatus laboratoriotöihin (tai vastaavan), voit tehdä aineopintoihin KEMAxxx -kursseja siten, että kokonaisuuden laajuudeksi tulee vähintään 35 op.

Structure

Select all (35 cr)