IKEMODKOK Life Stages and Life Course module (15–25 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Temaattisessa moduulissa perehdytään sosiologiseen iän, ikääntymisen ja eri elämänvaiheiden tematiikkaan. Eri-ikäisten asema, osallisuus, vuorovaikutus ja kokemus eletystä elämänvaiheesta ovat ajankohtaisia sosiaalisia, poliittisia ja kulttuurisia kysymyksiä. Ikä, sukupolvi ja elämänvaihe ovat yksilöä ja laajemmin ihmisryhmiä määrittäviä tekijöitä, joiden tarkastelemiseksi ja ymmärtämiseksi tarvitaan tutkimuksiin perustuvaa tietoa. Ajankohtaisiin teemoihin, käsitteisiin ja ikävaiheiden erityiskysymyksiin perehdytetään ikäkausien ja elämänkulun moduulissa.

Moduuli syventää opiskelijan valmiuksia niin teoreettisen kuin käytännöllisenkin tiedon soveltamiseen tutkimuksessa ja työelämän eri aloilla. Valitaan vähintään kolme opintojaksoa.

Learning outcomes

Moduulin suoritettuaan opiskelija tunnistaa eri-ikäkausiin liittyviä piirteitä, tutkimuksellisia erityisalueita ja kysymyksiä sekä ymmärtää elämänkulun rakentumista ja rytmittymistä nyky-yhteiskunnassa ja kykenee refleksiivisesti tarkastelemaan iän ja ikäisyyden merkitystä erilaisissa konteksteissa.

Structure

Select 15–25 cr