YFIP1002 State and Society (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Coordinating organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojakson aikana perehdytään:
- monitasoisten poliittisten instituutioiden toimintaan ja niiden muutoksiin
- kansalaisten poliittisen toiminnan mahdollisuuksiin ja vaikuttavuuteen näissä instituutioissa
- aiheen kannalta relevanttiin yhteiskuntafilosofiseen keskusteluun

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- kuvata suomalaisen yhteiskunnan historiallisen kehityksen pääpiirteet sekä eritellä sen nykypiirteitä
- tunnistaa globalisaation ja Euroopan integraation mukanaan tuomat haasteet kansallisvaltioille ja kansallisvaltiolähtöiselle yhteiskunta-ajattelulle
- hallitsee Suomen ja Euroopan unionin poliittisten järjestelmien keskeiset piirteet ja kansalaisten mahdollisuudet toimia järjestelmissä
- arvioida kriittisesti poliittisia instituutioita ja poliittista toimintaa historiallisnormatiivisesta näkökulmasta

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Osallistuminen kontaktiopetukseen, oheismateriaalin opiskeleminen ja tentti.
Evaluation criteria:
Tenttivastauksista arvioidaan, miten hyvin opiskelija on ymmärtänyt luennoilla ja kirjallisuudessa esitetyt asiat sekä osaa soveltaa niitä vastauksissaan.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching