XYHL1006 Multilingual Interaction (Health Sciences) (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

- oman tieteenalan teemoista viestiminen eri kielillä ja eri konteksteissa
- kielitaidon aktivoiminen ja kehittäminen toisella kotimaisella ja vieraalla kielellä
- monikielisyys ja –kulttuurisuus oman tieteenalan asiantuntijatehtävissä

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien tekeminen.


Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (lait 424/2003, 481/2003, asetus 794/2004).

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija

  • Kantaa vastuuta yhdessä tekemisestä ja yhteisestä tehtävästä.
  • Osaa tavoitteellisesti esitellä omaa alaansa ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
  • Osaa viestiä monikielisesti akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa.
  • Ymmärtää monikielisyyden merkityksen omalla tieteenalallaan ja tunnistaa monikielisyyden erilaisia ilmenemismuotoja.

Additional information

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (laki 424/2003, asetukset 481/2003 ja 794/2004).Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B1-B2 arvosanasta riippuen.


Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin erillisinä arvosanoina (TT/HT) koodeilla XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op, sekä XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish

Teaching