XYHL1001 Academic Literacies (Sport Sciences) (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

- tieteellisen tekstin tuottamisprosessin omaksuminen
- palautetaitojen soveltaminen erilaisissa tilanteissa
- akateemisen argumentoinnin ja perustelemisen keskeiset periaatteet
- oman tutkimusaiheen esittely ja siitä keskusteleminen

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien tekeminen.

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija

  • Osaa vastaanottaa ja hyödyntää rakentavaa palautetta omassa oppimisessaan.
  • Osaa suunnitella kirjoitusprosessia ja työskennellä prosessimaisesti
  • Tuntee tieteellisen työn laatimisprosessin oman alansa vaatimusten mukaisesti.
  • Osaa analysoida tekstin tavoitteita sekä teksteissä esitettyjä ajatuksia ja sisältöjä.
  • Ymmärtää tieteellisen argumentoinnin ja perustelemisen perusperiaatteita.

Recommended prerequisites

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching