XYHK1003 Academic Literacies (Psychology) (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Akateemiset tekstitaidot -opintojakso tukee yliopistossa aloittavan opiskelijan opiskelutaitojen kehittymistä. Opintojaksolla harjoitellaan opinnoissa etenemisen kannalta välttämättömiä taitoja, kuten tieteellisten tekstien lukemista ja kirjoittamista sekä pienryhmän jäsenenä toimimista. Kaikki opintojakson sisällöt kytkeytyvät käsiteanalyysitehtävään, jossa akateemisia tekstitaitoja harjoitellaan vaihe vaiheelta.
Harjoitusten ja tehtävien keskeisiä aiheita ovat:
- tieteellisen tekstin tuottamisen perustaitojen harjoittelu, esiintyminen vuorovaikutuksena, vaativaan viestintätilanteeseen vireytyminen
- lukustrategioiden ja kriittisen lukemisen harjoittelu
- pienryhmän jäsenenä toimiminen: akateemisen asiatekstin työstäminen ryhmässä, vuorovaikutus ja vuorovaikutusosaamisen osatekijät, vuorovaikutustehtävät tiimissä, rakentava palautevuorovaikutus
- oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen

Suoritustavat

Kontaktiopetus, pienryhmätoiminta ja oppimistehtävät.

Learning outcomes

- hallitsee akateemisen viestinnän perusvalmiuksia kuten tieteellisen tekstin prosessin

- tuntee tieteellisten tekstien ominaispiirteitä ja ymmärtää niiden yhteyden tieteelliseen ajattelutapaan

- hallitsee tiedonhankinnan perusteet

- osaa löytää lukemistaan erikielisistä teksteistä olennaisen tiedon

- ymmärtää palautevuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä

- osaa reflektoida ryhmän toimintaa ja omaa toimintaansa ryhmässä

- tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan arvosanoilla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja pienryhmätoimintaan sekä oppimistehtävien tekeminen siten, että opintojakson osaamistavoitteet täyttyvät. Oppimistehtävien tarkemmat arviointikriteerit annetaan oppimistehtävien kuvausten yhteydessä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching