XYHI5030 Interaction Skills in Interdiciplinary Project (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Vuorovaikutusosaamisen analysointia ja kehittämistä osana monitieteistä projektia. Tämä on TEKS4005-opintojakson pakollinen osasuoritus.

Description

Monitieteinen projekti -opintojakso on vähintään kaksi tieteenalaa yhdistävä ryhmässä toteutettava hanke. Kurssilla opetellaan työskentelemään eri alojen asiantuntijoista koostuvassa ryhmässä. Tämä sisältää mm. yhteisten tavoitteiden ja keskinäisen työnjaon neuvottelemista, työn edistymisen viestimistä ryhmän muille jäsenille, ryhmän muiden jäsenten raportoinnin kuulemista ja seuraamista sekä lopuksi yhteisten johtopäätösten tekemistä.

Projekti voidaan toteuttaa mm. yliopiston tutkimusryhmien, yksiköiden tai yhteistyötahojen sekä ulkopuolisten yritysten tai sidostahojen toimeksiannosta. Tekijät voivat esittää myös itse projektin aiheen ja tavoitteet.

Opintojaksoon liittyy osasuorituksena vuorovaikutusosaamisen kehittämistä yliopiston Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen Movin asiantuntijoiden opastuksella. Tällä osasuorituksella opiskelijat saavat tukea monitieteisen projektin viestinnälliseen puoleen ja monialaisessa ryhmässä toimimiseen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on hankkinut kokemusta ja osaamista

  • työskentelystä eri alojen asiantuntijoista koostuvassa ryhmässä,
  • yhteisen tavoitteiden, toimintatapojen ja työnjaon neuvottelusta,
  • määräaikojen saavuttamisesta,
  • omien työtehtävien dokumentoimisesta ja kommunikoimisesta muille ryhmän jäsenille,
  • omalle asiantuntijuudelle ulkopuolisten sisältöjen olennaisten pääasioiden ymmärtämisestä,
  • dialogisesta yhteisen ymmärryksen rakentamisesta tavoitteiden saavuttamiseksi,
  • oman ja ryhmän toiminnan reflektoinnista asiantuntijatyössä.

Additional information

Opintojakso on tarkoitettu Tieto- ja ohjelmistotekniikan DI-maisteriohjelman opiskelijoille.


Projekti suositellaan tehtävän ryhmässä, jossa on toinen tieto- ja ohjelmistotekniikan opiskelija (tai kokeneempi IT-alan asiantuntija) sekä muiden alojen opiskelijoita tai asiantuntijoita. Hankkeen tulee sisältää itselle vieraiden asioiden opettelua IT-alan ulkopuolelta sekä kommunikointia toisen alan opiskelijoiden tai asiantuntijoiden kanssa.


Opintojakson suorittaminen edellyttää päiväkirjaa, johon kirjataan projektin kaikki vaiheet, dokumentoidaan projektissa toteutetut tehtävät, sekä kirjataan ylös oman ja ryhmän työskentelyn reflektointi.

Description of prerequisites

Opintojakso suositellaan suoritettavan viimeisenä opiskeluvuonna. TEKS4005-opintojakson (sis. XYHI5030 osasuorituksena) aloittaminen edellyttää, että Tieto- ja ohjelmistotekniikan DI-maisteriohjelman syventävistä opinnoista sekä toisen opintokokonaisuuden opinnoista on molemmista suoritettu vähintään 15 op.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish

Teaching