XYHI1030 Academic Literacies (TkK) (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

XYHI1030 tukee opintojen aloittamista ja tiedeyhteisöön kiinnittymistä. Keskiössä ovat tieteenalan tekstit ja opinnoissa tärkeät viestintä- ja kielitaidot.

Description

 • oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen 

 • oman kansainvälistymissuunnitelman tarkastelu kulttuurienvälisen ja monikielisen vuorovaikutusosaamisen näkökulmasta

 • erilaisten alakohtaisten tekstien tunnuspiirteiden tunnistaminen ja tarkoituksenmukaisten lukustrategioiden hyödyntäminen 

 • tieteellinen kirjoittaminen prosessina 

 • vertaisryhmän jäsenenä toimiminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa viestijänä ja kielenoppijana

 • tunnistaa ja osaa kehittää akateemisiin teksteihin liittyviä opiskelutaitojaan. 

 • tunnistaa akateemisia tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän. 

 • osaa löytää lukemistaan erikielisistä teksteistä olennaisen tiedon. 

 • osaa tiivistää tietoa selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi (kirjallisesti/suullisesti/visuaalisesti). 

 • osaa muodostaa ja esittää tieteellistä tietoa prosessina

 • kykenee osallistumaan rakentavaan palautevuorovaikutukseen 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ohjaukseen sekä vertaisryhmätyöskentelyyn.
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish

Teaching