XYHI1010 Academic Literacies (6 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Ydinsisällöt:

- oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen
- tieteellisen tekstin tunnuspiirteiden tunnistaminen ja lukustrategioiden hyödyntämisen harjoittelu
- tieteellisen tekstin tuottamisen perustaitojen harjoittelu
- vertaisryhmän jäsenenä toimíminen

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.


Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija:

- tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana. ​

- ymmärtää, että monipuolinen viestintä- ja kieliosaaminen on tärkeä osa oman alan asiantuntijuuden kehittämistä. ​

- ymmärtää erilaisia ryhmän vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä. ​

- kantaa vastuuta yhdessä tekemisestä ja yhteisestä tehtävästä. ​

- tunnistaa oman alan tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän. ​

- ymmärtää rakentavan palautteen merkityksen oppimisessa. ​

- tuntee oman alan kannalta olennaisia oppimisstrategioita ja osaa hyödyntää niitä opinnoissaan. ​

- osaa löytää lukemistaan erikielisistä teksteistä olennaisen tiedon. ​

- osaa tiivistää tietoa selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi (kirjallisesti/suullisesti/visuaalisesti).

Study materials

Kirjallisuus/oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching