XYHH1003 Academic Literacies (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

oma kieliprofiili, ruotsin ja 2. vieraan kielen osaamistarpeiden kartoittaminen

tiedonhaku ja oman tieteenalan tekstilajit ja niiden ominaispiirteet

lukustrategiat, kriittinen lukeminen, referointi ja lähdeviittaus

oman alan sanasto

kirjoittaminen prosessina, tekstin muokkaaminen

ryhmäviestinnän perusteet, viestintavarmuus, esittelyharjoittelu

palautevuorovaikutus ja rakentava palaute

oppimisstrategiat

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä aikataulussa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija…

  • Tunnistaa oman alan tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän.
  • Osaa analysoida tekstin tavoitteita sekä teksteissä esitettyjä ajatuksia ja sisältöjä.
  • Osaa hakea tarvitsemaansa tietoa ja löytää lukemistaan erikielisistä teksteistä olennaisen tiedon.
  • Osaa tiivistää tietoa selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi (kirjallisesti ja visuaalisesti).
  • Ymmärtää erilaisia ryhmän vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä.
  • Ymmärtää, että monipuolinen viestintä- ja kieliosaaminen on tärkeä osa oman alan asiantuntijuuden kehittämistä.
  • Osaa antaa, vastaanottaa ja hyödyntää rakentavaa palautetta.
  • Tuntee oman alan kannalta olennaisia oppimisstrategioita ja osaa hyödyntää niitä opinnoissaan.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching