XYHH004 Research Communication Skills (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

 • oman tieteenalan tieteellisen tekstin konventiot
 • tieteellinen argumentointi ja lähteiden käyttö
 • asiantuntijaesiintyminen ja tieteellinen esitelmä
 • tekstien kommentointi
 • tutkimuksen suullinen ja kirjallinen raportointi

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on syventänyt tietämystään tieteellisestä kirjoittamisesta ja soveltanut tietämystään kirjoittamisprosessin eri vaiheista tutkimustyössään.
 • osaa hankkia ja antaa palautetta tutkielmatekstistä prosessin eri vaiheissa.
 • ymmärtää, että kirjoittaminen ja esitelmän pitäminen tiedeyhteisölle ovat olennaisia osia tutkimuksen tekemisen ja ajattelun prosesseissa.
 • osaa rakentaa omaa tutkimustekstiä oman alan konventioita noudattaen, argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen ja lähdekriittisyyttä osoittaen.
 • osaa pitää asiantuntijaesityksen suomeksi ja englanniksi sekä yleistajuisen esityksen ruotsiksi ja mahdollisesti jollakin muulla osaamallaan kielellä.
 • kykenee kirjoittamaan ymmärrettävää oman alan tekstiä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Additional information

Opintojakso on suunnattu opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet opiskelun syksyllä 2019 (tai aiemmin) ja jotka ovat olleet mukana opintojaksoilla XYHH001 Akateemiset tekstitaidot ja XYHH002 Monikielinen vuorovaikutus.


Opiskelija on osoittanut saavuttaneensa lain 424/2003 ja asetusten 481/2003 ja 794/2004 mukaisen alakohtaisen kielitaidon toisessa kotimaisessa kielessä. Ruotsin kielen suorituksen arvosanat (tt / ht) kirjataan opintorekisteriin kahdelle erilliselle opintojaksolle:

 • XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op ja
 • XRU9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op.


Opiskelija on osoittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 6 §:n 2 momentin mukaisen vieraan kielen taidon englannin kielessä. Tämä kirjataan opintorekisteriin opintojaksona XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.

Opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi / ruotsi).

Kypsyysnäytteen kielentarkastus kirjataan opintorekisteriin opintojaksona XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen, pienryhmätyöskentelyyn sekä oppimistehtävien tekemistä siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Opintojakson ja oppimistehtävien arviointiperusteet esitellään tarkemmin opintojakson alussa. Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää myös ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen kokeen läpäisemistä.
Time of teaching:
Period 2, Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English
No published teaching