XRUL1001 Swedish for Students in Sport and Health Sciences/Written communication (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Second national language
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Liikuntatieteellinen tiedekunta, tutkintoon vaadittava ruotsin kielen taito.
- arkipäivän viestintätilanteisiin ja tieteenalakohtaisiin teemoihin liittyvää harjoittelua pienryhmissä ja pareittain
- perehtyminen oman tieteenalan ruotsinkieliseen sanastoon

- suullinen alustus ja kirjallisia tehtäviä

Kurssilla harjoiteltavat taidot:

Kirjallinen viestintä (lukeminen, kirjoittaminen)

Erilaisten tekstien lukeminen ja ymmärtäminen, esim. tieteenalakohtaiset tekstit 
Keskeisen sisällön löytäminen tekstistä
Erityyppisten tekstien kirjoittaminen oman alan aiheesta
Referoiminen, tiivistäminen ja johtopäätösten tekeminen luetun tekstin pohjalta

Suullinen viestintä (kuunteleminen, puhuminen) 


Puhutun viestin keskeisen sisällön ymmärtäminen
Suulliseen vuorovaikutukseen luonteva osallistuminen
Ääntäminen

Keskustelutaidot (aloitteellisuus, keskustelun ylläpitäminen, mielipiteen ilmaisu, keskustelussa esiin tulleiden asioiden tiivistäminen) 

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija osaa:

- osaa viestiä ymmärrettävästi ja luontevasti omaan tieteenalaansa liittyvistä kysymyksistä 

- osallistuu vuorovaikutukseen ja on aloitteellinen. 

- hallitsee oman tieteenalan ja yleiskielen sanastoa.
- ymmärtää yleistä sekä tieteenalakohtaista puhuttua ruotsia.
- osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman tieteenalansa tekstiä.
- osaa hyödyntää kielellisiä apuvälineitä ja lähteitä.  

Description of prerequisites

Lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot

Ennen kurssia voit testata kielitaitosi tasotestillä Moodlessa.

Voit vahvistaa ruotsin taitojasi valmentavilla kursseilla (XRUX014, XRUX015 tai XRUX1001).  

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista, itseopiskelutehtävien tekemistä, riittävää näyttöä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta. Opiskelijan tulee saavuttaa vähintään taitotaso B1 sekä suullisessa että kirjallisessa taidossa. Lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) perusteella merkitään opintorekisteriin tutkintoon kuuluvan ruotsin kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset omina erillisinä arvosanoina (tt ja ht). Arviointiasteikko Hyvät tiedot (HT) - Tyydyttävät tiedot (TT) - Hylätty
Select all marked parts

Method 2

Description:
Edellyttää hyviä esitietoja. Kts. https://movi.jyu.fi/fi/ohjeita/tentit/korvaavat-kokeet/ruotsin-korvaava-koe
Evaluation criteria:
Ruotsin kirjallisen taidon osoittaminen korvaavalla kokeella.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Second national language
Language:
Swedish

Teaching

x

Exam (1 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
Second national language
Language:
Swedish

Teaching