XRUH006 Swedish for Students of Music/ Written Communication (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Second national language
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Humanistinen tiedekunta, tutkintoon vaadittava ruotsin kielen taito.
- arkipäivän viestintätilanteisiin ja tieteenalakohtaisiin teemoihin liittyvää harjoittelua pienryhmissä ja pareittain
- perehtyminen oman tieteenalan ruotsinkieliseen sanastoon
- suullinen alustus ja kirjallisia tehtäviä

Kurssilla harjoiteltavat taidot:

Kirjallinen viestintä (lukeminen, kirjoittaminen)
• erilaisten tekstien lukeminen ja ymmärtäminen, esim. tieteenalakohtaiset tekstit
• keskeisen sisällön löytäminen tekstistä
• erityyppisten tekstien kirjoittaminen oman alan aiheesta
• referoiminen, tiivistäminen ja johtopäätösten tekeminen luetun tekstin pohjalta

Suullinen viestintä (kuunteleminen, puhuminen)
• puhutun viestin keskeisen sisällön ymmärtäminen
• suulliseen vuorovaikutukseen luonteva osallistuminen
• ääntäminen
• keskustelutaidot (aloitteellisuus, keskustelun ylläpitäminen, mielipiteen ilmaisu, keskustelussa esiin tulleiden asioiden tiivistäminen)

Suoritustavat

Itsenäistä työskentelyä, pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Suullisia ja kirjallisia tehtäviä.

Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista, itseopiskelutehtävien tekemistä, riittävää näyttöä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta.


Opiskelijan tulee saavuttaa vähintään taitotaso B1 sekä suullisessa että kirjallisessa taidossa.

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija 

- osaa viestiä ymmärrettävästi ja luontevasti omaan tieteenalaansa liittyvistä kysymyksistä

- osallistuu vuorovaikutukseen ja on aloitteellinen

- hallitsee oman tieteenalan ja yleiskielen sanastoa.

- ymmärtää yleistä sekä tieteenalakohtaista puhuttua ruotsia

- osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman tieteenalansa tekstiä
- osaa hyödyntää kielellisiä apuvälineitä ja lähteitä.

Additional information

Lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) perusteella merkitään opintorekisteriin tutkintoon kuuluvan ruotsin kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset omina erillisinä arvosanoina (tt ja ht). Kurssit on tästä syystä jaettu kahdelle kurssinimikkeelle (XRUH006 – Svenska för musikvetare / skriftlig, 1 op ja XRUH906 Svenska för musikvetare / muntlig, 2 op). Ilmoittautuminen sekä kirjalliseen (skriftlig) että suulliseen (muntlig) osioon.


Kurssin suositeltava ajankohta 2. opintovuotena.

Description of prerequisites

Lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot.
Ennen kurssia voit testata kielitaitosi tasotestillä Moodlessa.
Voit vahvistaa ruotsin taitojasi valmentavilla kursseilla (XRUX014, XRUX015 tai XRUX1001).

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Itsenäistä, pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Suullisia ja kirjallisia tehtäviä. Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista, itseopiskelutehtävien tekemistä, riittävää näyttöä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta. Opiskelijan tulee saavuttaa vähintään taitotaso B1 sekä suullisessa että kirjallisessa taidossa.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Edellyttää hyviä esitietoja. Ks. https://movi.jyu.fi/fi/ohjeita/tentit/korvaavat-kokeet/ruotsin-korvaava-koe
Evaluation criteria:
Ruotsin kirjallisen taidon osoittaminen korvaavalla kokeella.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Second national language
Language:
Swedish
No published teaching
x

Exam (1 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
Second national language
Language:
Swedish
No published teaching