XPVK0202 Interpersonal Communication Competence for Psychologists (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Keskeisiä teemoja ovat

 • psykologin ja asiakkaan välisen vuorovaikutussuhteen erityispiirteet suhteessa muihin sosiaalisiin suhteisiin ja suhteen jännitteet
 • suhteen luomiseen ja ylläpitämiseen liittyvät viestintäprosessit ja viestinnän ilmiöt, kuten kuunteleminen ja sen osoittaminen, sosiaalinen tuki, luottamus ja ammatillisuus.
 • erilaiset verbaaliset ja nonverbaaliset viestintäkeinot ja niiden soveltaminen asiakaskeskustelussa
 • rakentava palautevuorovaikutus
 • vuorovaikutusosaaminen osana psykologin asiantuntijuutta ja
 • oman vuorovaikutusosaamisen kehittäminen.  

Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelija:

 • tunnistaa ja tiedostaa psykologin ja asiakkaan vuorovaikutussuhteen erityispiirteitä

 • osaa tunnistaa ja jäsentää asiakassuhteissa ilmeneviä vuorovaikutuksen ilmiöitä

 • osaa käyttää erilaisia viestintäkeinoja asiakaskeskustelun ohjaamiseen

 • osaa analysoida ja arvioida viestintäkeinojen toimivuutta asiakaskeskustelussa

 • osaa soveltaa rakentavan palautevuorovaikutuksen periaatteita

 • on asettanut tavoitteet oman vuorovaikutusosaamisensa kehittämiseen asiakaskeskusteluissa 

Additional information

Kurssiin sisältyy simuloituja psykologi-asiakastilanteita, jotka toteutetaan yhteistyössä Movin, psykologian laitoksen ja näyttelijöiden kanssa. Asiakastilanteita tarkastellaan ja analysoidaan yhdessä psykologian ja puheviestinnän asiantuntijoiden kanssa. 

Recommended prerequisites

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Läsnäolovelvollisuus 80 %. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Keskustelut, lyhyet luennot, toiminnalliset harjoitukset ja analyysitehtävät.

Teaching