XKV0026 Finnish for Swedish Speaking/Written (1–2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Second national language
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa (tai muulla tavalla) osoittaa saavuttaneensa suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta. Tämän perusteella merkitään opintorekisteriin tutkintoon kuuluvan suomen kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset omina erillisinä arvosanoina (tt ja ht).

Suoritustavat

Kurssi koostuu kirjallisesta (XKV0026) ja suullisesta (XKV0027) osakokeesta, joihin molempiin on ilmoittauduttava Sisussa. Ennen ilmoittautumista on oltava yhteydessä tentin vastuuopettajaan ja sovittava kirjallisessa tentissä käytettävästä aineistosta. Kirjallisen osuuden voi suorittaa kirjoitusviestinnän yleisenä tenttipäivänä ja suullisen osuuden opettajan kanssa sovittavana aikana. Kirjallinen osuus koostuu esseestä tai referaatista, joka kirjoitetaan omaan alaan liittyvän artikkelin pohjalta. Suullista osuutta varten opiskelija valmistelee puhe-esityksen ennalta sovitusta omaan alaan liittyvästä aiheesta. Puhe-esitys (20 min) voi olla esim. opetustuokion pitäminen tai kandidaatintyön esitteleminen.

Arviointiperusteet

Arviointikriteereihin sovelletaan KORU-hankkeen kriteeristöä.
https://movi.jyu.fi/fi/ohjeita/ruotsin-arviointi
Tekstistä arvioidaan seuraavia asioita:
• oman alan terminologia
• oman alan peruskonventiot ja rekisterit: opiskelija osaa kirjoittaa omasta alastaan ja hallitsee sen akateemisen asiatyylin.
• lähdemateriaalin käyttäminen tehtävänannon mukaisesti ja lähdemateriaalin ja oman mielipiteen erottaminen toisistaan
• sujuva ja selkeästi etenevä teksti, joka on kieliasultaan lähes norminmukaista (esim. välimerkkien käytössä sallitaan jonkin verran epätarkkuutta) ja ymmärrettävää asiatyyliä
• puhutun ja kirjoitetun kielimuodon erottaminen toisistaan
Tentissä käytettävissä oleva aika on kaksi tuntia.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa viestiä ymmärrettävästi, luontevasti ja tarkoituksenmukaisesti omaan alaansa liittyvistä kysymyksistä.
- hallitsee oman tieteenalansa ja yleiskielen sanastoa.
- ymmärtää yleistä sekä alakohtaista kirjoitettua suomea.
- osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman alansa tekstiä.
- saavuttaa eurooppalaisessa viitekehyksessä vähintään taitotason B1.

Additional information

Tarkemmat tiedot suorittamisesta saat tentin vastuuopettajalta.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointikriteereihin sovelletaan KORU-hankkeen kriteeristöä. https://movi.jyu.fi/fi/ohjeita/ruotsin-arviointi Tekstistä arvioidaan seuraavia asioita: • oman alan terminologia • oman alan peruskonventiot ja rekisterit: opiskelija osaa kirjoittaa omasta alastaan ja hallitsee sen akateemisen asiatyylin. • lähdemateriaalin käyttäminen tehtävänannon mukaisesti ja lähdemateriaalin ja oman mielipiteen erottaminen toisistaan • sujuva ja selkeästi etenevä teksti, joka on kieliasultaan lähes norminmukaista (esim. välimerkkien käytössä sallitaan jonkin verran epätarkkuutta) ja ymmärrettävää asiatyyliä • puhutun ja kirjoitetun kielimuodon erottaminen toisistaan
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (1–2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
Second national language
Language:
Finnish

Teaching