XKV0025 Web Course in Research Communication (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Coordinating organisation:
Open University, Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssin sisällölliset painopisteet ovat

- tutkielman tekstilajipiirteet
- tekstin kriittinen lukeminen ja argumentointi sekä
- tutkielman kirjoitusprosessin vaiheiden hallinta.

Kurssin sisältö on ajateltu pääasiallisesti kasvatustieteiden ja muiden käyttäytymistieteiden opinnäytetöitä ja niiden rakennetta silmällä pitäen, mutta kurssin tietoja voi soveltaa muillekin aloille. Tutkimusraportin rakenteen ja viittaustekniikan osalta kurssin ohjeet perustuvat Sirkka Hirsjärven, Pirkko Remeksen ja Paula Sajavaaran teokseen ”Tutki ja kirjoita”. Monilla muilla aloilla käytetään tästä poikkeavia menettelytapoja, joten opiskelijan on opinnäytettään laatiessaan viime kädessä itse huolehdittava perehtymisestä oman ainelaitoksensa erityisohjeistoihin.

Learning outcomes

Opiskelijan odotetaan syventävän tietämystään tieteellisestä tutkielmasta tekstilajina ja harjaantuvan tieteellisten tekstien lukijana ja kirjoittajana. Hänen odotetaan ymmärtävän, että kirjoittaminen on olennainen osa tutkimuksen tekemisen ja ajattelun prosessia, johon kuuluu olennaisena osana palautteen antaminen ja saaminen kirjoitusprosessin eri vaiheissa.

Opiskelijan odotetaan ymmärtävän tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina ja osaavan rakentaa omaa tekstiään argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen ja lähdekriittisyyttä osoittaen. Opiskelijan oman tutkimustekstin odotetaan täyttävän tyyliltään, kieleltään ja rakenteeltaan tieteellisen tekstin olennaisimmat tekstilajipiirteet.

Additional information

Toteutetaan avoimena yliopisto-opetuksena.

Kurssi voi soveltua kandidaatin tutkinnossa vaadittaviin viestintä- ja kieliopintoihin Jyväskylän yliopistossa lähinnä kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla. Kurssi käy mm. Kokkolan yliopistokeskuksessa keskeisiin sosiaalityön ja luokanopettajien aikuiskoulutuksen tutkintoihin, myös JY:n varhaiskasvatuksen, erityispedagogiikan sekä kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen koulutukseen tähtääville opiskelijoille.

Kurssi on tarkoitettu opiskelijalle, jonka kandidaatintutkielman kirjoittaminen on käynnissä ja jolla on tutkielman asiasisällön ohjaus saatavilla muualta. Kurssin sisältö painottuu opiskelijan kandidaatintutkielman kirjoitusprosessissa tarvittavien kirjoittamisen taitojen monipuoliseen kehittämiseen.Kurssista voi olla hyötyä myös esim. pro gradun tekemisessä, mutta kurssi ei ole varsinaisesti tarkoitettu maisterin tutkintoon sisältyväksi. Jatko-opiskelijoille kurssi ei sovellu.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Kurssi on suoritettu, kun opiskelija on tehnyt sovitut tehtävät ohjeiden mukaisesti, palauttanut ne tarkastettavaksi ja saanut niistä opettajalta palautteen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching