XDOC3004 New Media Writing Skills for Researchers (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Verkkokurssi, viimeinen tapaaminen verkossa läsnäoloa vaativa webinaari.

Description

Sisältö

Teknologian nopea kehitys on muuttanut käsityksiämme niin lukemisesta kuin kirjoittamisestakin: kun lukeminen on enää harvoin lineaarista paperilta lukemista, vaaditaan myös tutkijalta uudenlaisia kirjoittamisen taitoja, kuten kykyä huomioida teksteihin olennaisena osana kuuluvat kuvat, äänet, hyperlinkit, videot ja muut visuaaliset elementit. Niin sanottu uusi kirjoittaminen on paitsi vahvasti multimodaalista, myös alati liikkeessä oleva sosiaalinen prosessi.

Tällä verkkokurssilla otetaan selvää, miten uuden kirjoittamisen mahdollisuudet on otettu haltuun tiedemaailmassa. Kurssilla tutustutaan olemassa oleviin tiedeblogeihin ja harjoitellaan toimivan, eri elementtejä sisältävän verkkotekstin tuottamista käytännössä. Kurssilla pohditaan, millaisessa suhteessa uuden kirjoittamisen toimintatavat - ja esimerkiksi tiedebloggaaminen - ovat tutkimustyöhön ja mitkä käytännön sovellukset ja toimintatavat palvelevat parhaiten omaa tutkijaprofiilia.

Kokonaisuus tukee jatko-opiskelijan työelämävalmiuksia ja antaa uusia virikkeitä tutkimus- ja kirjoitustyöhön.

Suoritustavat

Verkkokeskustelu pienryhmissä, oppimistehtävät, oman prosessin reflektointi oppimispäiväkirjassa. Osallistuminen viimeisen tapaamisen webinaariin. Aktiivinen osallistuminen verkkoalustalla ja sitoutuminen työskentelyyn on välttämätöntä.


Learning outcomes

Kurssilla osallistujan odotetaan tarkastelevan omaa tutkimustaan ja asiantuntijuuttaan bloggaamisen (laajemmin: sosiaalisen median) näkökulmasta.
Hänen odotetaan tuntevan bloggaamisen lajityyppinä sekä tietävän, millaisia seikkoja hyvältä blogitekstiltä vaaditaan ja saavan käsityksen siitä, miten hän voi monipuolistaa kirjoittajan taitojaan tutkijana. Osallistuja työstää omaa blogiaan eteenpäin saamansa vertaispalautteen perusteella.
Osallistujan odotetaan pohtivan, millä tavoin sosiaalinen media voisi olla mielekäs osa tutkijan arkea ja työstävän pajan aikana itselleen sopivan somestrategian.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista verkkokeskusteluun, työskentelyä annettujen tehtävien sekä omien tavoitteiden mukaisesti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching