VVAA5002 Recognizing and encountering violence (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Coordinating organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2023-2024

Tweet text

Opintojaksolla tutustutaan väkivallan merkityksiä, tunnistamista ja kohtaamista koskevaan tutkimukseen ja teorioihin.

Description

Opintojaksolla tarkastellaan väkivallalle erilaisissa yhteyksissä rakentuvia merkityksiä sekä väkivaltaa koskevia ajattelutapoja, käsityksiä ja käytäntöjä yhteiskunnan eri osa-alueilla. Lisäksi opintojaksolla jäsennetään väkivaltaan liittyviä erityiskysymyksiä sekä väkivallan tunnistamisen ja kohtaamisen haasteita yhteiskunnallisista, institutionaalisista ja ammatillisista näkökulmista. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee väkivallan merkityksiä, tunnistamista ja kohtaamista koskevaa tutkimusta ja teorioita sekä ymmärtää väkivallan tunnistamisen ja kohtaamisen haasteita ja mahdollisuuksia. Opiskelija saa monitieteisiä näkökulmia väkivaltaa koskevien erityiskysymysten jäsentämiseen sekä valmiuksia väkivallan tunnistamiseen ja kohtaamiseen erilaisissa yhteiskunnallisissa, institutionaalisissa ja ammatillisissa yhteyksissä.

Description of prerequisites

Suositellaan kurssia VVAA5001 Väkivaltatutkimus, johdanto

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen.

Literature

  • Hearn, Jeff & Parkin, Wendy (2001): Gender, sexuality and violence in organizations. The unspoken forces of organization violations. Sage. ISBN 9781446218280 ebook
  • Hansen, Saana; Sams, Anni, Jäppinen; Maija; Latvala, Johanna (2016): Kunniakäsitykset ja väkivalta. Selvitys kunniaan liittyvästä väkivallasta ja siihen puuttumisesta Suomessa. Helsinki: Ihmisoikeusliitto. ISBN 978-952-99667-7-6 PDF
  • Nikupeteri, Anna (2016): Vainottuna. Eron jälkeisen vainon tunnistaminen ja uhrien kohtaaminen. Acta Universitatis Lapponiensis 336. Rovaniemi: Lapin yliopisto. ISBN 978-952-484-931-9 PDF
  • Hurtig, Johanna (2013): Taivaan taimet. Uskonnollinen yhteisöllisyys ja väkivalta. Tampere: Vastapaino.
  • Puuronen, Vesa & Laitala, Marjo (2016) Yhteiskunnan tahra? Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset. Tampere: Vastapaino. ISBN 9789517686037 EPUB + DRM
  • Herkama, Sanna (2012): Koulukiusaaminen: Loukkaavat vuorovaikutusproses- sit oppilaiden vertaissuhteissa. Jyväskylä: University of Jyväskylä. PDF
  • Hurtig, Johanna (2013): Taivaan taimet. Uskonnollinen yhteisöllisyys ja väki- valta. Tampere: Vastapaino.
  • Louhela, Helena (2019): Sexual violence: voiced and silenced by girls with mul- tiple vulnerabilities. Oulu: University of Oulu. PDF
  • Piippo, Sisko (2022): Lähisuhdeväkivallan kohtaamisen rakenteet, käytännöt ja toimijuus sosiaalityössä. Kuopio: University of Eastern Finland. PDF

Completion methods

Method 1

Description:
Verkko-opetus. Kurssi suoritetaan itsenäisesti omaan tahtiin työskennellen kurssin Moodlessa.
Evaluation criteria:
Opintojakso arvostellaan luentojen ja kirjallisuuden suorittamisella kirjallisella/dokumentoidulla työllä asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching