VENP2000 Linguistics and Phonetics (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Russian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla tutustutaan kielitieteen osa-alueisiin, niiden peruskäsitteisiin sekä venäjänkieliseen kielitieteelliseen terminologiaan. Tutustutaan venäjän äännerakenteeseen, opetellaan tuottamaan venäjän äänteitä sekä perehdytään niiden artikulatoriseen luokitteluun. Sovelletaan opittua venäjän kieleen. 

Suoritustavat

Luennot ja harjoitukset. Vaihtoehtoinen suoritustapa: Kirjatentti M. Ванхала-Анишевски (2003) Основы языкознания sekä A. Nikunlassi (2002) Johdatus venäjän kieleen ja sen tutkimukseen, s. 9-70. V. de Silva, K. Mäkilä, H. Kärkkäinen & R. Ullakonoja (2010) Uusi venäjän ääntämisopas. 

Kirjallisuus: 

 • M. Ванхала-Анишевски (2003) Основы языкознания. 

 • A. Nikunlassi (2002) Johdatus venäjän kieleen ja sen tutkimukseen, s. 9-70. 

 • V. de Silva, K. Mäkilä, H. Kärkkäinen & R. Ullakonoja (2010) Uusi venäjän ääntämisopas. 

Arvosteluasteikko: 0 – 5. 

Arviointiperusteet: Kertauskuulustelu, joka koostuu teoriakysymyksistä ja ääntämiskokeesta. Jatkuva arviointi tuntiosallistumisen ja annettujen tehtävien suorittamisen perusteella.  

Learning outcomes

Opintojakson  suoritettuaan opiskelija 

 • osaa luonnehtia kielen eri osa-alueita ja tunnistaa niitä yhdistävät ja erottavat piirteet 

 • hallitsee osa-alueita kuvaavat keskeiset käsitteet venäjäksi ja osaa määritellä ne 

 • kykenee soveltamaan oppimaansa venäjän kieleen 

 • osaa kuvata kielen ilmiöitä foneettisin käsittein sekä suomeksi että venäjäksi 

 • osaa omassa puheessaan tuottaa mm. painolliset ja painottomat vokaalit, liudentuneet ja liudentumattomat konsonantit, soinnillisuus-soinnittomuus distinktion sekä venäjän kielelle ominaisia prosodisia piirteitä kuten sanarytmiikkaa ja intonaatiorakenteita.  

Literature

 • M. Ванхала-Анишевски (2003) Основы языкознания.
 • A. Nikunlassi (2002) Johdatus venäjän kieleen ja sen tutkimukseen, s. 9-70.
 • V. de Silva, K. Mäkilä, H. Kärkkäinen & R. Ullakonoja (2010) Uusi venäjän ääntämisopas.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kaksi kertauskuulustelua, jotka koostuvat teoriakysymyksistä, ja ääntämiskoe. Jatkuva arviointi tuntiosallistumisen ja annettujen tehtävien suorittamisen perusteella.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Vaihtoehtoinen suoritustapa äidinkieleltään venäläisille.
Evaluation criteria:
Kirjatentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Russian

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Russian

Teaching