TTIA1002 Planning Interventions for Health Behaviour Change (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Terveyskäyttäytymisen muutos
Intervention suunnittelumalli
Kohderyhmän segmentointi ja osallistaminen suunnitteluun
Tarveanalyysi, tavoitteiden asettaminen, interventiotoimien suunnittelu
Prosessi- ja tulosarviointi

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata terveyskäyttäytymisen muutosvaiheita ja -mekanismeja tunnistamalla erilaisia muutosta välittäviä tekijöitä
  • osaa hyödyntää terveyskäyttäytymisen muutosta koskevaa tietoa kohderyhmän segmentoinnissa
  • osaa laatia tarveanalyysin ja asettaa sen pohjalta mitattavat tavoitteet sekä suunnitella perustellut intervention toimenpiteet
  • tuntee prosessi- ja tulosarvioinnin periaatteet ja osaa soveltaa niitä intervention arviointisuunnitelmassa
  • ymmärtää kohderyhmän osallistamisen tärkeyden ja osaa hyödyntää suunnittelussa kohderyhmän osallistamisen menetelmiä
  • tuntee terveyskäyttäytymisen muutosinterventioiden suunnittelun periaatteita ja malleja sekä osaa hyödyntää niitä intervention suunnittelussa  

Literature

  • Tentittävä kirjallisuus (Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa):
  • Hilliard et al. (2018). The Handbook of Health Behavior Change. Springer Publishing Company; 5 edition (574 s) (soveltuvin osin)

Completion methods

Method 1

Description:
Aktiivinen osallistuminen luennoille (8 tuntia) ja seminaareihin (12 tuntia), itsenäinen opiskelu, oppimistehtävä luennoista ja kirjallisuudesta sekä seminaarityö.
Evaluation criteria:
Oppimistehtävä hyv/hyl, seminaarityö 100 %
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching