TKAS201 Master's Seminar (10 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Seminaari valmentaa opiskelijoita omaehtoiseen tieteelliseen työskentelyyn ja maisterin tutkielman kirjoittamiseen. Käsiteltäviä yleisempiä teemoja ovat mm. tiedonhaku, lähdekritiikki, tutkimuseettiset periaatteet, tieteellisen kirjoittamisen periaatteet, argumentaatio ja tutkielman tekemiseen liittyvät menetelmälliset ja tietoteoreettiset kysymykset. Seminaari sisältää oman tutkimuksen esittelyä sekä palautteen antamista muiden opiskelijoiden tutkimuksesta. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • rajata tutkielman tutkimusaiheen, muotoilla tutkimuskysymyksen ja laatia toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman
  • hakea ja kriittisesti arvioida tutkielman tekemiseen tarvittavaa tietoa
  • valita tutkimusmenetelmän ja ottaa huomioon menetelmään liittyvät tietoteoreettiset sitoumukset sekä arvioida menetelmän luotettavuutta
  • muotoilla maisterin tutkielmaan vaadittavat rakenteelliset osat
  • käyttää lähteitä hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti
  • keskustella rakentavasti ja argumentoiden useista eri tutkimusaiheista ja tutkimussuunnitelmista
  • ottaa vastaan palautetta ja hyödyntää sitä
  • arvioida omaa ja muiden tutkimusta tutkimusetiikan näkökulmasta.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät.

Teaching