TKAS121 Theory of Art and Culture I (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Taiteen ja kulttuurin ajankohtaisen teorian ja tutkimuksen erityisalueet, esim. teemat, näkökulmat, tutkimusalat, suuntaukset. Harjaantuminen tiedonhaussa ja tieteellisessä kirjoittamisessa. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • omaa jäsentyneen käsityksen muutamasta omalle tutkimustyölleen relevantista taiteen tai kulttuurin tutkimuksen osa-alueesta
  • osaa kytkeä tutkimuskirjallisuutta tutkimusongelmiin hedelmällisellä tavalla
  • osaa hahmottaa ja arvioida tietyn alueen tieteellistä keskustelua ja suhteuttaa uusia tutkimuksia aiempiin
  • hallitsee tiedonhaun sekä tieteellisen kirjallisuuskatsauksen periaatteet ja käytännöt.

Study materials

Monografioita ja/tai artikkeleita valitulta aihealueelta; sovitaan tentaattorin kanssa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Teaching