TKAS112 Approaches to Research II (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Menetelmäosaamisen syventäminen. Perehtyminen joko laadullisen tutkimuksen periaatteisiin, lähestymistapoihin ja tutkimusmenetelmiin, taiteellisen tutkimuksen tavoitteisiin ja käytäntöihin, tai kulttuurin ja taiteen filosofisen tutkimuksen menetelmiin. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää tutkimusongelman, teoreettisen viitekehyksen, tutkimusmenetelmän ja tulosten sidoksen
  • osaa valita ja soveltaa tutkimukselleen relevantin tutkimusmenetelmän tai -menetelmät
  • osaa perustella metodologisia sekä tutkimuseettisiä valintojaan ja kriittisesti pohtia niiden soveltamista.

Description of prerequisites

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ennen seminaarin aloittamista tai sen aikana.

Literature

  • Pöysä, Jyrki; Järviluoma, Helmi; Vakimo, Sinikka (toim.): Vaeltavat metodit. Joensuu, Helsinki: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura 2010.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Teaching