TJTA656 Sports technology and gamification (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla tehdään kurssityö, joka on pienimuotoinen tutkimus soveltuvasta aiheesta, jonka tulee liittyä liikunta-, hyvinvointi- tai terveysteknologian käyttöön tai liikunnan/terveyden pelillistämiseen teknologian keinoin. Myös digitaaliset liikuntapelit ja niiden käyttö soveltuvat tutkimuksen aiheeksi.

Kurssin teeman lisäksi kurssilla opetellaan tutkimuksen tekemistä ja raportointia sekä vastuun ottamista omasta työskentelystä, sillä kurssi toteutetaan kokonaan etänä.

Kurssilla on aloitusluento, itsenäisen työskentelyn vaihe (noin 2 kk) ja loppuseminaarit.
Kurssin tarkempi ohjeistus annetaan aloitusluennolla; se tulee löytymään myös kurssin Moodle-työtilasta. Loppuseminaarissa esitellään oma kurssityö (15-20min/esitys + 5-10min keskustelu). Aloitusluennon ja loppuseminaarien välinen aika on itsenäistä työskentelyä.

Aloitusluento on 8.6.2021. Aloitusluennolle osallistuminen on pakollista tai vähintäänkin erittäin suositeltavaa. Jos et pysty osallistumaan aloitusluennolle, mutta haluat osallistua kurssille, ota yhteys luennoitsijaan mahdollisimman hyvissä ajoin. Aloitusluento pidetään virtuaalisesti (Zoom) ja siitä tulee mahdollisesti myös tallenne.

Loppuseminaarit pidetään elokuussa – alustavasti viikolla 33 (18.-20.8.2021). Loppuseminaari, jossa oma kurssityö esitellään, on pakollinen. Muut loppuseminaarit eivät ole pakollisia, mutta erittäin suositeltavia oppimisen kannalta. Loppuseminaarit pidetään virtuaalisesti (Zoom). Ilmoittaudu siihen ja vain siihen seminaariin, jossa esität oman työsi (eli opiskelija ilmoittautuu vain yhteen seminaariin, vaikka osallistuu kaikkiin).

Kurssin suorituspäivämääräksi merkataan kaikille 31.7.2021.

HUOM! Ajankohtaisin tieto kurssista tulee löytymään kurssin Moodle-työtilasta. Mahdollisista muutoksista ja päivityksistä ilmoitetaan vain siellä + kurssin sähköpostilistalla. On opiskelijan itsensä vastuulla seurata kurssiin liittyvää tiedottamista!


Suoritustavat

Aloitusluento + kurssityö + loppuseminaarit.

Kurssilla tehdään (yksin) kurssityö. Kurssityö sisältää pienimuotoisen tutkimuksen tekemisen ja tutkimusraportin kirjoittamisen. Kurssilla ei ole tenttiä.
Tutkimuksesta kirjoitetaan tutkimusraportti, joka sisältää lyhyen kirjallisuuskatsauksen työn aiheesta, kuvauksen datan keräämisestä (esim. kysely / haastattelut) ja analysoinnista, tulosten raportoinnin ja johtopäätökset.

Kurssityön (= tutkimusraportin) ohjepituus on 5 sivua (Book Antigua, 12, riviväli 1) + kansisivu + lähteet. Kielen tulee olla suomi tai englanti.

Kurssityön tulee noudattaa raportointiohjetta (https://www.jyu.fi/it/fi/ohjeita-opiskelijalle/opiskelu/pro-gradu-tutkielma/tjt-kyber-kog/raportointiohje1-2_tammikuu2018.pdf) seuraavilta osin: 3.1 Asetteluohjeet ja tekstisisältö, 3.3 Lähdeviitteet, 4.1 Kirjoitustyyli ja kieliasu, LIITE 1 LÄHDETIETOJEN ESITTÄMINEN.

Kurssityön tulee sisältää seuraavat luvut eli rakenne on seuraava:
Kansisivu (jossa työn otsikko, nimi, sähköpostiosoite)
1. Johdanto
2. Tausta (tämän voi nimetä tutkimusaiheen mukaan)
3. Metodologia (jossa kuvataan datan keräys ja analysointi)
4. Tulokset
5. Johtopäätökset
Lähdeluettelo

Kaikki työt tarkastetaan plagioinnin ehkäisemiseksi Turnitin -järjestelmässä.

Arvostelu: 0-5.


Arviointiperusteet

Arvostelu: 1-5 / hylätty.
Voi joutua parantamaan omaa työtä, jos uhkana hylätty.
Arviointiin vaikuttaa:
– Tieteellinen ote
– Käytetty lähdekirjallisuus (tieteellisten julkaisujen/lähteiden määrä)
– Tutkimusmenetelmän soveltaminen
– Kerätyn datan / aineiston laajuus
– Tulosten raportointi
– Omien johtopäätösten teko (tulosten pohjalta)
– Kirjoitusasu / kielellinen esittäminen

Learning outcomes

Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää opiskelija liikunta- ja hyvinvointiteknologian, pelillistämisen ja digitaalisten liikuntapelien keskeisiin teemoihin ja käsitteisiin sekä aiheesta tehtyyn tutkimukseen. Aiheita lähestytään pääosin tietojärjestelmätieteen näkökulmasta. Lisäksi kurssilla opetellaan tutkimuksen tekemistä ja raportointia sekä vastuun ottamista omasta työskentelystä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
1) Ymmärtää kurssin teemaan liittyvät keskeiset osa-alueet,
2) Osaa soveltaa kurssin teemaan liittyviä peruskäsitteitä,
3) Osaa analysoida kurssin teemaan liittyviä ajankohtaisia haasteita ja mahdollisuuksia,
4) On kehittänyt omia valmiuksiaan tutkimuksen tekemiseen ja raportointiin liittyen.

Description of prerequisites

Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia. Suositellaan perehtymään aiheeseen itsenäisesti ennen kurssia, jos teema-alue ei ole tuttu.

Study materials

Suositellaan luettavaksi seuraavista teoksista soveltuvat osat:

Exergaming usage : hedonic and utilitarian aspects (Kari, 2017) http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6956-1

Kannustin, koriste ja liikkujan kaveri : tutkimus liikuntateknologian käyttäjyydestä (Moilanen, 2018) http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7233-2

Lisää suositeltavaa lukumateriaalia löytyy kurssin Moodle-työtilassa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
No published teaching