TGEP1003 Physical and Social Environment and Ageing (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

- Ympäristögerontologian teoriat ja käsitteet

- Ympäristön fyysisten piirteiden havainnointi ja arviointi ikääntyneen ihmisen näkökulmasta

- Fyysinen ympäristö ikääntyneen henkilön terveyden ja liikkumisen edistämisessä

- Sosiaalinen ympäristö ja terveyden edistäminen ihmisen vanhetessa

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- kuvata ympäristögerontologian tyypillisimmät teoriat ja käsitteet

- kuvata fyysisen ja sosiaalisen ympäristön merkityksen ikääntyneen ihmisen näkökulmasta

- arvioida ympäristön piirteitä iäkkään henkilön asumisen, liikkumismahdollisuuksien ja elämänlaadun kannalta

Study materials

- Tiikkainen (toim.) Vanheneminen ja terveys. Helsinki: Edita, 41–68. (17 s.)

- Rantakokko M. 2019. Elinympäristö aktiivisen arjen ja hyvinvoinnin tukena. s.259-274. Teoksessa: Hyvä vanhuus. Menetelmiä aktiivisen vanhenemisen tukemiseen. Toimittanut Kulmala J. PS-kustannus. Otavan kirjapaino Oy. Keuruu 2019.

- Rantakokko, M. & Rantanen, T. 2016. Ulkoympäristö ja toimintakyvyn edistäminen. Teoksessa E. Heikkinen, J. Jyrkämä & T. Rantanen (toim). 2016. Gerontologia. Helsinki: Duodecim , 541–548. (8 s.)

- Åkerblom S. Arkiympäristö – Iäkkäiden fyysisen aktiivisuuden perustekijä. 2008. Teoksessa Leinonen R. & Havas E. (toim.) Fyysinen aktiivisuus iäkkäiden henkilöiden hyvinvoinnin edistäjänä. Jyväskylä; Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 212, 31–39. (8 s.)

- Muuta jakson tentaattorin osoittamaa kirjallisuutta.

- Luentotallenteet

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävä 100%
Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching