TGEP1001 Promoting Health in Old Age 1 (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

- Gerontologia tieteenalana

- Ikääntyvien ihmisten terveys ja toimintakyky ja niihin vaikuttavat tekijät

- Vanhuuteen liittyvät sairaudet, preventio, hoito ja kuntoutus

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- selittää gerontologian alan peruskäsitteet

- kuvata ikääntyvän ihmisen terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä

suunnitella ja arvioida omaa oppimistaan ja opiskeluaan

Study materials

- Teoksesta Heikkinen E, Jyrkämä J, Rantanen T. (toim.) 2016 (tai uudempi). Gerontologia. 3.-4. painos. Helsinki: Duodecim. Osa I: Mitä on gerontologia, osa II. Vanheneminen väestötasolla ss. 16-112, osa IV Toimintakyky ja sen arviointimenetelmät ss. 278-331, Osa V Vanhenemisen ja terveyden erityiskysymyksiä ss. 332-372 ja ss. 381-392, Osa VI Hyvän vanhenemisen edistäminen ss. 393-554. (361 s.)

- Tilvis R, Pitkälä K, Strandberg T. (toim.) 2016. Geriatria. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. (496 s.)

Muuta jakson tentaattorin osoittamaa kirjallisuutta

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävä 100 %
Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching